luns, 28 de agosto de 2006

ALTERNATIVA VECIÑAL ESIXE Á XUNTA QUE ACELERE (AAE)

NOTA DE PRENSA

A Alcaldesa de Vigo pedíu recentemente que non se lle aplique ao PXOM de Vigo unha lei que sabe que non cumpre: a lei 9/2006 de Avaliación Ambiental Estratéxica. Esa excepcionalidade equivale a esixir inmunidade para os que aprobaron provisionalmente o Plan, e, ao mesmo tempo, trasladar a responsabilidade a quen debe refrendar o PXOM de Vigo, é dicir, á propia Xunta de Galicia.
-A Sra. Porro lidera unha proposta continuista de ilegalidades, porque ten medo a cumprir a lei. E, actuando de xeito contradictorio co que di, manobra de forma vitimista para desviar a atención e retrasar o PXOM. Non hai dubidas sobre a obrigatoriedade de someter o PXOM de Vigo a unha Avaliación Ambiental Estratéxica. A pretensión de excepcionalidade, é dicir, eximir desa necesidade legal, é, en definitiva, unha manobra de obstrucción que suporá continuar demorando o novo PXOM necesario para Vigo. Mentres tanto, a Alcaldesa escóndese tras a cortina de fume dos investimentos millonarios estéticos no centro da cidade e unhas migallas repartidas polo rural. Fai tempo que a Sra. Porro actúa só pensando nas próximas eleccions municipais.
-Dende Alternativa Veciñal, considérase que a Alcaldesa, o Partido Popular e os partidos políticos cómplices da aprobación dun PXOM ilegal e insostible, BNG e PG, cando rendan contas aos cidadans difícilmente poderán demostrar que merecen renovar a súa confianza. A conciencia de que fai falta con urxencia un novo rumbo alternativo para Vigo fai crecer un movemento social a favor de ese cambio.
-Alternativa Veciñal esixe á Xunta de Galicia someter o PXOM de Vigo a unha Avaliación Ambiental Estratéxica. É un imperativo legal que permitirá demostrar a inviabilidade do mesmo. Isto constituirá para a Xunta de Galicia o mellor argumento para convencer ao Concello de Vigo da necesidade de redactar, con rigor e profesionalidade, un novo Plan Xeral: legal, e sostible no social, económico e no respecto ao medio ambiente.
-Con este escrito, remitimos cartas enviadas á Consellería de Medio Ambiente e á Consellería de Política Territorial.

Vigo, 28 de Agosto de 2006

martes, 15 de agosto de 2006

domingo, 13 de agosto de 2006

DEPURADORA, EXPROPIACIÓNS


Un informe sobre a depuradora propón expropiar as vivendas
.
Asegura que os cheiros que emite son habituais nestas plantas
.
O Concello só levará a cabo realoxos definitivos se son pactados
.
Un informe preliminar sobre medicións e cheiros da depuradora do Lagares e sobre as medidas correctoras a adoptar propón crear unha zona de exclusión no perímetro da planta mediante a expropiación de terreos e vivendas. A extensión definiríase nun mapa de cheiros detallado.
-A suxestión ten en conta a actual situación da depuradora, obxecto de repetidas e numerosas queixas veciñales polos cheiros, e situada nun núcleo poblacional con vivendas unifamiliares e diversas industrias, a maioría de servizos.
-Entende que ante tal panorama cabo suscitarse a necesidade de habilitar un espazo de disipación de cheiros, que protexa a zona urbanizada.
-O avance do que será un estudo máis completo encargado polo Concello considera normais as condicións de funcionamento da instalación. Destaca que durante o periodo temporal en que foi observada, do 20 de xullo ao 8 de agosto, os cheiros xerados foron os habituais neste tipo de instalacións, sen que sexan imputables a incidencias da explotación.
-As conclusións preliminares sinalan que toda depuradora de auga residual vai xerar cheiros desagradables debidos á natureza da materia prima que recibe. Advirten que, aínda que poidan ser minimizados, nunca serán eliminados totalmente, á marxe das condicións de deseño e operación da planta. No entanto, propón unha veintena de medidas correctoras para mellorar a situación actual.
Medidas
-Entre as medidas aconséllase asegurar que as condicións de operación dos biofiltros de tratamento de gases permitan un rendemento óptimo dos mesmos. Tamén suxire cubrir e desodorizar a canle desarenador. No que se refire á desodorización, propón que previamente se evalúe se a instalación correspondente á desodorización do edificio de pretratamento ten capacidade para absorver este volume de aire adicional.
-Sobre a posibilidade de expropiar, o Concello só levará a cabo realoxos definitivos sempre que sexan pactados cos veciños. Na actualidade unha ducia de familias están dispostas a recibir unha indemnización polas súas propiedades para trasladar a súa residencia a outro lugar de forma definitiva. Tal posibilidade sería contemplada no Plan Xeral.
Touriño intervén
-O presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, asegurou onte na súa visita a Vigo que negociará co Ministerio de Medio Ambiente para que declare de interese xeral as obras de construción dunha nova estación depuradora. Mostrou a súa preocupación polo sistema deficitario e inservible de depuración existente en Vigo, o que deu lugar ao malestar de varias familias que residen nas proximidades.
-Tendo en conta que a solución definitiva a estes problemas pasa pola construción dunha nova infraestructura que asuma o crecemento da cidade, o presidente galego comprometeuse a traballar para conseguir esa futura planta

sábado, 5 de agosto de 2006

O PRIMER PASO PARA EVITAR A ANULACIÓN DO PXOM POLOS TRIBUNAIS

NOTA DE PRENSA
.
O PXOM de Vigo incumple a Lei 9/2006, de 28 de abril, que obriga aos plans a someterse a unha Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE). Esta ilegalidade, entre outras, xa foi advertida por Alternativa Veciñal antes da Aprobación Provisional do Plan. A Directiva comunitaria 2001/42/CE xa era aplicable en todo o territorio español, segundo a doutrina sobre o seu efecto directo vertical.
-A advertencia de Alternativa Veciñal foi ignorada polos concelleiros do BNG, PP e PG, que votaron a favor da aprobación do PXOM e en contra da lei, o pasado 19 de Maio de 2006. Corina Porro é a máxima responsable e defensora desta corrupción dos procedementos administrativos, por intereses alleos ao interese xeral, que tanto dano fai a Vigo e que atrasará a nova achaiadura. Xa que logo, é evidente que o expediente do PXOM enviado á Xunta de Galicia polo Concello de Vigo non está completo.
-Segundo a Lei de Ordenación Urbanística, a Consellería de Política Territorial non poderá resolver sobre a aprobación definitiva do PXOM ata que o Concello de Vigo non aporte o preceptivo Informe de Sostenibilidad Ambiental nin antes de que a Consellería de Medio Ambiente pronúnciese sobre a sostenibilidad do PXOM.
-Alternativa Veciñal mostra a súa satisfacción porque a Xunta de Galicia aplique a lei. É un primeiro paso, pero moi necesario en Vigo, cuxa cidade lidera o ranking de ilegalidades urbanísticas. Vergonzoso liderado, que irresponsablemente parecen querer manter algúns políticos indignos dunha terra privilexiada como a nosa.
-A Lei 9/2006 é un instrumento preventivo dos danos ambientais e sociais derivados dos plans urbanísticos. Promueve o desenvolvemento sostenible na súa tripla dimensión económica, social e ambiental, a través dun proceso continuo de avaliación no que se garanta a transparencia e a participación. Por iso obriga, entre outras cousas, a elaborar un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), someter o PXOM e o ISA a unha fase de exposición pública de 45 días, como mínimo, e a realizar unha Memoria Medioambiental.
-A Xunta de Galicia debe velar por que este trámite realícese de forma escrupulosa conforme á lei antes de considerar a aprobación do Plan. Como organización de participación cidadá, AlternativaVeciñal vixiará este procedemento administrativo contribuíndo desta forma á súa eficacia polo futuro de Vigo.
Vigo, 5 Agosto 2006