luns, 31 de marzo de 2008

NOTA DE PRENSA BOUZAS-MÓVETE

NOTA DE PRENSA DO COLECTIVO BOUZAS-MÓVETE

.Unha vez mais se demostra que a cobiza do Porto non ten límite, agora dinque precisan 230.000 m2 mais de recheo para ser competitivos até o ano 2015, e despois que? seguiran recheando a Ría até convertila nun canal portuario?
Desde o Colectivo Bouzas-Móvete levamos un par de anos dicindo que se queren gañar espazo deverian retirar as naves e industrias que non estan relacionadas coa actividade portuaria, cousa da que se empeza a falar agora, aunque con condicionantes, de se aparece terreo perto, de se esperan a que caduquen as concesións... Mais estas concesións foron feitas de xeito ilegal, incumplindo sistematicamente o artículo 32.1 da Lei de Costas, por unha directiva do Porto que xa falaba de falta de espazo e da necesidade de recheos, en aquel momento. Do que non se fala, é do traslado das enormes naves de Zona Franca que tampouco deberian estar ubicadas no porto, e que si liberarian muito espazo. Tampouco falan, por suposto, de armacenar os veiculos da Citroën en outro lugar. Que sentido ten formigonar a Ría para fazer un armazén de veiculos? Os veiculos de Citroën e de outras marcas so deberian estar no Porto no momento de embarcar e non estar armazenados alí.
No Porto de Vigo hai espazo de abondo, ao longo dos dez Km. de instalacións poartuarias que teñen desde Bouzas a Rande, o que pasa que está moi mal xestionado. Como se explica que portos como o de Leixões en Portugal, coa mitade de superficie mova o doble de contentores que o de Vigo?, e que peiraos como o de Saint Nazare en Franza adicados a o tráfico de veiculos non teña superficie de armazén de veiculos e funcione perfectamente?
O Porto debe ser un lugar de paso de mercadorias non un armacén.
Tamén se fala neste proxecto de liberar zonas portuarias para a cidade. Nos pensamos que a Autoridade Portuária debería utilizar os metros cadrados de que dispón actualmente, reordenar realmente o porto de Vigo, aproveitar adequadamente os seus recursos e non estragar a nosa fonte de riqueza mais importante que é a Ría.
Ademais o trafego portuario deberia repartirse entre os demais portos galegos como o de Marín ou Vilagarcia e non estar a competir con eles.
A Autoridade Portuaria confunde os intereses das Multinacionais cos intereses da cidade, e nunca lles vai chegar o espazo que teñen, nin no Porto nen fora do porto, como a desfeita que fixeron en Salvaterra, co nome de Porto seco, e que agora se dan de conta que esta demasiado lonxe.
Estam estragando a diversidade de usos da Ría, como a pesca, o marisqueo, a hostelaria ou o lecer en beneficio exclusivo da actividade portuaria.
Esta Ría constitue un dos ecosistemas con mais producción biolóxica do mundo, e en vez de aproveitar esta condición, que si proporciona postos detraballo e riqueza, se adican a formigonala. Lembremos que no lugar onde hoxe está o macro-recheo de Bouzas, atopábase o banco de ameixa mais productivo de toda a Ría, pasando de producir 940 toneladas no 1967 a tan só unha no 1986, devido aos aterramentos.
A Autoridade Portuaria é un Cancro para a Ría e para todos os municipios da comarca, cancro que se irá estendendo, se non se lle pon límite, até acabar definitivamente coa Ría.
.
O MAR É VIDA OS RECHEOS SON MORTE, NON AOS RECHEOS NA RIA

domingo, 30 de marzo de 2008

RESOLUCIÓN 28 MARZO 2008

Resolución de 28 de marzo de 2008, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, pola que se declara a inviabilidade do sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Vigo ós tramites previstos no artigo 7 da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente.
.
Para ver a resolución: Marxen dereito de esta páxina en Ditames Xurídicos e Informes do PXOM, formato PDF

sábado, 29 de marzo de 2008

VIGO PODE CONTAMINAR

VIGO PODE CONTAMINAR O PLANETA PERO DEBERÁ TER AS RÚAS LIMPAS.
(Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible)
.
A resolución de 28 de Marzo da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible sobre o PXOM de Vigo mostra a torpeza e a irresponsabilidade da Consellería de Medio Ambiente á hora de velar pola sostibilidade do Plan Xeral e de Vigo.
Tomemos un exemplo: Xestión dos residuos sólidos urbanos (RR.SS.UU). O Director Xeral, D. Emilio Fernández, no informe aludido afirma e firma que como Vigo envía as súas RR.SS.UU. a SOGAMA, a súa xestión é respectuosa co medio ambiente e sostible. Pero o informe do Tribunal de Contas demostra que a xestión dos RR.SS.UU. en SOGAMA, É INSOSTIBLE e o Presidente de Sogama recoñéceo.
A CUESTIÓN PARA A CONSELLERÍA, XA QUE LOGO, NON É A SOSTIBILIDADE, XESTIONAR EFICIENTEMENTE OS RECURSOS SENÓN ONDE SE BOTA O LIXO QUE XERA UNHA CIDADE. UNHA CIDADE COMO VIGO QUE CONTAMINA SEN CONTROL CON RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS E GASEOSOS NO LAGARES, EN CORUXO, NA RÍA O EN CERCEDA O ÚNICO QUE LLE PREOCUPA É CRECER INFUNDADAMENTE COMO RECOÑECE A CONSELLERÍA, CANDO A ÚNICA ESTRATEXIA POSIBLE É QUE A CIDADE DE VIGO RESOLVA ESTES PROBLEMAS ANTES DE FACELOS MAIORES CUN CRECEMENTO INSOSTIBLE.
SÓ OITO LIÑAS DEDICA A DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE PARA TRATAR ESTE ASUNTO QUE TANTA INCIDENCIA TEN NA SAÚDE DOS VIGUESES E GALEGOS.
..
Entrevista: José Álvarez. Presidente da Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama).
.

«Sogama (a planta de Cerceda) pode tratar ao ano 500.000 toneladas, pero recibe 900.000»
: A política comunitaria de medio ambiente establece unha xerarquía clara de como se deben xestionar os residuos. O primeiro paso é a prevención, reducindo ao máximo a producción de lixo. Despois está a reutilización e a reciclaxe e, para rematar, a revalorización enerxética, ademais de, se é necesario, o depósito controlado en vertedoiros.
.
INFORME DE FISCALIZACIÓN DA SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE S.A. (SOGAMA)
..

EXERCICIO 2004
V. RECOMENDACIÓNS
INFORME DEFINITIVO
. .
En relación coa área de análise da actividade
.
5.1. A Sociedade debera realizar un esforzo significativo aos efectos de mellorar as porcentaxes de reciclaxe e de recuperación de materiais da súa planta de clasificación para equiparar o seu rendemento á media do resto de plantas similares no Estado. Por outra parte, considérase necesario afondar na promoción efectiva do establecemento na Comunidade Autónoma de instalacións ou empresas de reciclaxe que acaparen a actividade económica xerada cos recursos derivados dos RU, que actualmente seguen a desviarse maioritariamente a outras comunidades,e que resposten ao principio de proximidade na xestión dos mesmos.
..
5.2. En relación co problema da crecente falta de capacidade das instalacións de SOGAMA para o tratamento adecuado da totalidade do lixo que recibe, a Sociedade debera plantexarse unha solución que resposte a criterios de servizo público e que sexa respectuosa cunha aplicación máis ponderada do principio de complementariedade na xestión dos RU. Neste senso, cabe sinalar que o proxecto da planta de biomasa deseñado para o tratamento do lixo excedentario supón unha intensificación do carácter incinerador do modelo que resulta incompatíbel coa reciclaxe e outras formas de tratamento dos residuos, así como o incumprimento do principio de redución, debido á lóxica de rendibilización do modelo.
.
5.3. A eliminación controlada do lixo excedentario recibido pola Sociedade no seu depósito da Areosa supón a aplicación da última das opcións contempladas na xerarquía de xestión dos RU. En tanto en canto non se adopte unha solución definitiva para o seu tratamento, a Sociedade debera implementar sistemas de pretratamento que permitisen a recuperación de materiais procedentes deste lixo, aos efectos de asegurar unha certa valorización do mesmo.
..
5.4. En relación coa xustificación do importe económico do actual canon único aplicado por SOGAMA pola prestación dos seus servizos, recoméndase unha maior transparencia, no senso de explicitar o grao de dependencia financeira da Sociedade da facturación do volume de lixo excedentario actual e futuro, e sobre todo do que resulte en función dos custos que conleve a solución que finalmente se adopte para o seu tratamento integral.
.
5.5. O proxecto SOGAMA, unha vez se teña solventado o problema da falta de capacidade actual, debera ofrecerse non só como alternativa, senón como complementario do tratamento dos outros dous sistemas de xestión de RU que optaron preferentemente pola valorización orgánica dos mesmos.
.
5.6. A Sociedade debera garantir un maior grao de acceso á información sobre os seus niveis de emisión en continuo, actualmente facilitada en dous paneis situados no seu edificio administrativo, a través da incorporación da mesma á súa páxina web.

http://www.ccontasgalicia.es/

RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 2008, DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE POLA QUE SE DECLARA A INVIABILIDADE DO SOMETEMENTO DO PXOM DE VIGO, SOBRE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA.
.
3.1.4. Residuos.
.
O PXOM do concello de Vigo envía os residuos sólidos urbanos (RSU) a SOGAMA e prevé a creación de oito puntos limpos situados en polígonos industriais ou actuacións urbanísticas importantes. Os desenvolvementos urbanísticos futuros deberán ter en conta as capacidades dos sistemas e infraestructuras dispoñibles de modo que se manteña a xestión dos RSU conforme a lexislación vixente procurando evitar os vertidos e os impactos no medio.
Outro tipo de residuos (agrarios, industriais, perigosos, inertes...) deberán ser xestionados conforme a lexislación vixente procurando evitar os vertidos e os impactos no medio.
.

http://aae.medioambiente.xunta.es/VerArquivo.do?idd=1495

venres, 28 de marzo de 2008

INFORME AMBIENTAL DO PXOM

Medio Ambiente remite ao Concello de Vigo o informe favorable sobre o PXOM
.
A Consellería de Medio Ambiente remitiu hoxe ao Concello de Vigo o informe ambiental favorable respecto diso do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) da cidade olívica.
Fontes da consellería confirmaron a que o documento saíu hoxe do rexistro, aínda que probablemente o Concello de Vigo non o recibirá ata o luns, xa que hoxe é festivo na cidade.
A resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible declara a inviabilidad do sometemento do PXOM vigués aos trámites previstos na Lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente.
O plan, que foi aprobado provisionalmente o 29 de decembro de 2007 no pleno do Concello de Vigo, deberá ser remitido agora para a súa aprobación definitiva á Consellería de Política Territorial, que dispón de tres meses para pronunciarse respecto diso, aínda que a titular do departamento, María José Caride, comprometeuse a facelo no prazo dun mes.

xoves, 27 de marzo de 2008

martes, 25 de marzo de 2008

PARTE MÉDICO: PXOM VIGO

O paciente agoniza, pero a súa evolución someterase a todos os controis médicos para garantir que se morre sen maiores problemas.
.,
Asdo. O Doutor, Pachi Vázquez (Conselleiro Medio Ambiente)
..
A AVALIACIÓN DEVALÚASE
..
A avaliación ambiental estratéxica é máis que realizar controis; é aplicar os principios de sostenibilidade. A avaliación ha de ser estratéxica: ha de realizarse ao principio (principio de precaución e principio de prevención) e ha de ser global (antes que avaliar os plans parciais). Ademais hase de realizar con transparencia e coa participación cidadá e incorporando os informes sectoriais. Non se pode recoñecer que a destrución (do rural) -ou unha guerra- non está xustificada e logo proclamar que se fará con todas as garantías ambientais (ou respectando os dereitos humanos).
O Dr. Pachi di aos xornalistas que ao paciente váiselle a garantir un correcto seguimento e control. Pero o Dr. Pachi comete unha fatal e imperdoable neglixencia médica ao realizar o diagnóstico do PXOM de Vigo: "Non hai deficiencias de tipo sustantivo; non haberá que corrixir nada". A verdade é que o paciente está en estado crítico e debe ser intervido con urxencia. A arrogancia e ignorancia levan a actuar irresponsablemente e con lixereza. E o Dr. Pachi -e o seu equipo- comete un erro médico. E aínda atrévese a dicir que co seu tratamento o paciente "vai cumprir".

PRINCIPIOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

CONSULTORA GALEGA DESEÑA UN PLAN DE MOBILIDADE INSOSTIBLE PARA VIGO
.
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE *
.
Enténdese por principios os criterios fundamentais ou postulados universais que permiten xeneralizar solucións particulares. As súas funcións son, por unha banda, converterse en fonte subsidiaria nos casos de lagoas legais e cuestións non previstas xuridicamente; por outro, informan a todo o ordenamento xurídico. Así mesmo, cumpren a función de converterse en tendencias e orientacións a seguir no proceso da lexislación [Jaquenod 1999]
Os principios clasificáronse en dous grupos. Os de carácter xeral son equidad social, participación e acceso á información e responsabilidade compartida. O resto son principios coñecidos de xestión ambiental: integración, cautela ou precaución, prevención, corrección de danos e avaliación e seguimento. Diferenciouse o principio de conservación do medio rural pola especificidade de Vigo e para subliñar os valores ambientais asociados a este medio. Todos son principios fundamentais para a sostenibilidade.
.
PRINCIPIO DE EQUIDAD SOCIAL.
PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN E ACCESO Á INFORMACIÓN.
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDADE COMPARTIDA.
PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN
PRINCIPIO DE CAUTELA O PRECAUCIÓN.
PRINCIPIO DE PREVENCIÓN.
PRINCIPIO DE CORRECCIÓN DE DANOS.
AVALIACIÓN E SEGUIMENTO.
CONSERVACIÓN DO MEDIO RURAL
.
*Extraídos do ditame "Sustentabilidade do Plan Xeral de Ordenación Municipal e da construción da Rolda de Vigo". Javier Montalvo.
.
OS PRINCIPIOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE APLÍCANSE AO PRINCIPIO.
.
O PLAN XERAL É O PRIMEIRO PLAN. O DESENVOLVEMENTO DO PLANEAMENTO FAISE A PARTIR DO PLAN XERAL.
.
OS PRINCIPIOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE HANSE DE APLICAR AO REDACTAR E AVALIAR O PLAN XERAL.
.
OS IMPACTOS DUN PLAN SON SEMPRE MAIORES QUE A SUMA DOS IMPACTOS DE CADA UNHA DAS ACTUACIÓNS (PLANS E PROXECTOS) CONTIDAS NEL. SE SE AVALÍAN OS PLANS PARCIAIS NON SE AVALÍA O PLAN XERAL.
.
SE NON SE CONSIDERAN OS EFECTOS SOBRE O MEDIO AMBIENTE, OS DANOS AMBIENTAIS SON MAIORES CANTO MAIS EXECUTADO ESTÁ UN PLAN. E, POLA CONTRA, SE SE CONSIDERAN, CANTO ANTES SE FAGA, MENORES SERÁN OS SEUS EFECTOS PERNICIOSOS.
.
A MOBILIDADE INSOSTIBLE AUMENTA A CONTAMINACIÓN E CONTRIBÚE AO CAMBIO CLIMÁTICO. SE SE APROBA UN PLAN XERAL SEN UN ESTUDO DE MOBILIDADE SOSTIBLE, ESTASE CONTRIBUÍNDO DELIBERADAMENTE AO CAMBIO CLIMÁTICO.
.
QUEN TEN QUE VELAR PORQUE SE CONSIDERE A ALTERNATIVA CERO NON PODE APROBAR UNHA DECISIÓN QUE NON TIVO EN CONTA A ALTERNATIVA CERO.
.
DECIDIDA A ESTRATEXIA, PROXÉCTASE O PLAN. A LEI 9/2006, DE 28 DE ABRIL, OBRIGA AVALIAR AMBIENTALMENTE AS LIÑAS ESTRATÉXICAS DO PLAN. SE SE APROBA O PLAN SEN REALIZAR A AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA, INCÚMPRESE A LEI.

luns, 24 de marzo de 2008

AVALIACIÓN AMBIENTAL DO PXOM

Medio Ambiente dará o seu visto e prace ao Plan Xeral vigués a finais desta semana
.
A aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) avanzará nos próximos días co visto e prace da Consellería de Medio Ambiente. Segundo anunciou onte o conselleiro Manuel Vázquez, o documento «cumpre todas as garantías ambientais e así se recolle no informe que remitiremos ao Concello».
.
Vázquez indicou ademais que «todos os desenvolvementos individuais e colectivos que contempla este plan serán sometidos a controis pola Lei de Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE), o que nos dá a todos garantías de que Vigo vai cumprir e non vai haber maiores problemas».
.
"O informe, maioritariamente, cumpre as garantías ambientais esixidas para o desenvolvemento do novo plan urbanístico de Vigo. Non hai deficiencias de tipo sustantivo; non haberá que corrixir nada. E insisto, espero que no último tramo da próxima semana chegue ao Concello", apuntou.

domingo, 23 de marzo de 2008

A BURBULLA INMOBILIARIA DESÍNFLASE

Os visados de pisos caeron un 36% en Galicia desde o inicio da crise
.
Ourense e Santiago son as comarcas que máis acusan a freada, e Pontevedra e Ferrol, as que máis aguantan
,
O número de edificacións novas descende ao nivel do 2002 e os promotores prognostican un esborralle maior
.
A crise do ladrillo é real e Galicia está acusando cada mes con maior intensidade.
.
O peche en fervenza de pequenas construtoras ou a masiva desaparición de axencias inmobiliarias cobráronse xa máis de 300 vítimas na comunidade autónoma. E agora é o mercado residencial o que botou o freo de xeito acusado. Tanto que, desde xullo do 2007 ata o peche do ano, o descenso no número de proxectos visados para vivendas novas rolda xa o 36% (a caída en todo o ano 2007 ascendeu ao 27%). E a porcentaxe comeza a ter un reflexo exacto no número de licenzas aprobadas polos principais concellos.
Entre xaneiro e mediados de marzo, os oito primeiros concellos de Galicia tramitaron preto de dous mil licenzas de obras menores e maiores. O dato non altera substancialmente o ritmo do ano 2006. Pero os promotores aseguran que apenas un 10% destas peticións son para edificios e urbanizacións novas. As licenzas para vivendas unifamiliares coparían non máis doutro 15%. O resto son permisos para reformas, rehabilitacións e obras menores. Os datos confirman algo máis que unha fochanca do sector. «Non se detiveron os guindastres porque estamos acabando proxectos solicitados fai un e dous anos», explica o presidente dos promotores galegos, Garrido Valenzuela. En opinión dos investidores, o parón de licenzas comezará a percibirse nas cidades no último semestre. O que xa non é tan patente é a dimensión exacta desta crise. «Está claro que afectará a moitos subsectores, como a carpintería metálica, a fontanería, os sistemas de calor ou a albanelería», comenta o secretario xeral da federación inmobiliaria galega.
A mesma perspectiva compártena tamén os arquitectos. Desde o colexio profesional de Vigo, os seus portavoces sosteñen que o descenso nos visados «terá unha tradución directa no mercado a medio e longo prazo». Desde principios do 2007 ata o pasado 1 de xaneiro, en toda Galicia visáronse proxectos para crear 35.065 vivendas novas, case 13.100 menos que o ano anterior. O nivel non era tan baixo desde o ano 2002. E os profesionais sosteñen que a corrección continúa. Desde os concellos evítase custe o que custe unha lectura pesimista. A maioría de cidades galegas está adaptando os seus plans xerais de urbanismo, ou redactando documentos novos, o que por si só detén o ritmo construtor nos municipios. Os políticos están convencidos de que en canto se despexen as dúbidas dos planeamentos as peticións multiplicaranse. Pero os promotores non son tan optimistas. Desde a asociación de Ourense recordan que desde hai pouco máis dun mes estanse acelerando as solicitudes de licenzas para edificacións novas nun intento de esquivar a nova regulamentación do hábitat galego, que entrará en vigor o 17 de abril e que os construtores aseguran que encarecerá os proxectos case un 30% coas súas novas esixencias.
«Por iso a caída será moito maior a partir do próximo mes», aseguran na federación galega de promotores inmobiliarios.
Por comarcas, Ourense visou 584 novas vivendas no 2007, un 63,1% menos que o ano anterior. En Santiago o ritmo caeu un 44,8% (1.022 vivendas visadas), en Lugo un 37,6% (1.001), en Vigo un 36,3% (2.195) e na Coruña un 32,1% (3.785 vivendas). Ferrol é a comarca cunha menor caída (visáronse 1.105 vivendas, un 21,4% menos que no 2006), mentres que a única comarca que sobe, e só un 1,2%, é Pontevedra, con 1.391 vivendas visadas o pasado ano.
.
la voz

mércores, 19 de marzo de 2008

luns, 17 de marzo de 2008

CONCESIÓNS FRANQUISTA NOS ANCARES

Unha empresa proxecta un pantano en Ancares cunha concesión franquista
.
A presa, situada en Navia, sería a sétima máis grande das 41 de Galicia
.
Se o Goberno para o encoro, a súa promotora pedirá unha compensación
.
O proxecto impulsado durante a ditadura para erixir un pantano nos Ancares volve corenta anos despois. Saltos do Navia, unha empresa asturiana propiedade de Endesa e Hidroeléctrica do Cantábrico, empezou a tramitar os permisos para construír un encoro e unha central hidráulica entre os meandros do río Navia, baseándose nunha concesión que lle foi outorgada polo réxime de Franco nos anos 60 e que aínda segue en vigor. A gran presa, que coas súas 123 hectómetros de capacidade sería a sétima máis grande das 41 existentes en Galicia, levantaríase na fronteira con Asturias, nunha paraxe que a Xunta pretende converter en parque natural.
A filial de Endesa é consciente de que a protección ambiental dos Ancares fai "difícil" que o seu plan salga adiante, unha consideración coa que coinciden fontes próximas á tramitación. Pero a empresa aspira a que a Administración compénselles". "Se queren crear un parque natural nos Ancares terán que ter en conta os dereitos das entidades que estamos alí", sinala Alberto Rúa-Figueroa, director de Saltos do Navia, aludindo á concesión que se lles outorgou durante a ditadura. "Se nos din que non pode ser, estudaremos as posibilidades de resarcimento".
Saltos do Navia esgrime que os seus "dereitos" na zona non cristalizaron nun negocio por culpa dos erros cometidos pola Administración. Os ecoloxistas esixen ao Ministerio de Medio Ambiente que anule a concesión franquista, pero fontes deste departamento alegan que os danos e prexuízos que a compañía podería reclamar serían "inasumibles".
A tramitación do proxecto ante o ministerio reviviu na montaña de Lugo unha ameaza que se remonta á ditadura. En 1963 a empresa obtivo unha concesión administrativa para construír un pantano nun área comprendida entre os concellos galegos da Fonsagrada e Navia de Suarna e o asturiano de Ibias. A execución da presa, bautizada como o Gran Suarna, supuña alagar o pobo de Navia e trasladar forzosamente a todos os seus habitantes. A mobilización veciñal que encabezou a finais dos 70 o entón líder do Partido Comunista Galego Xesús Alonso Montero logrou, con todo, frustrar a entrada das máquinas e a democracia chegou aos Ancares con aquel proxecto gardado nun caixón.
Os propietarios da concesión non cejaron no seu empeño. Durante o goberno de Felipe González a empresa intentou sacar o encoro adiante cun proxecto máis pequeno que non sepultaba casas. Os promotores compraron todos os terreos afectados, pero un erro de forma da Administración volveu dar ao traste co pantano. Unha sentenza do Tribunal Supremo anulou a tramitación do proxecto porque o Goberno socialista non esixiu o preceptivo estudo de impacto ambiental que a empresa si elaborara. Aquel fallo confirmou ademais a validez da concesión franquista. "O Supremo non nos condenou a nós, senón á Administración. Como administrados fixemos todo o que debemos e máis", defende Saltos do Navia.
A compañía, que prevé un investimento de 130 millóns, presentou na Confederación Hidrográfica do Norte unha memoria-resumen do proxecto. O organismo do Ministerio de Medio Ambiente iniciou as consultas ambientais con administracións e colectivos sociais. Estas alegacións serán remitidas a Saltos do Navia para que redacte un estudo de impacto ambiental. Será un proceso de varios meses e só entón o ministerio decidirá. "Non é demasiado agresivo con bens persoais; afecta a unha zona de río moi bonita, pero non a casas", subliña a firma.
Adega advirte de que a presa afecta a especies ameazadas e invade Rede Natura e un área declarada Reserva da Biosfera. "É unha obra delirante", engaden os ecoloxistas.
.
EL PAIS

sábado, 15 de marzo de 2008

venres, 14 de marzo de 2008

O BNG TEN PRESA CO PXOM

O BNG de Vigo instará ao Parlamento a promover unha iniciativa se a Xunta non se pronuncia sobre o PXOM antes de abril
.
O grupo municipal do BNG no Concello de Vigo instou hoxe á Xunta a que informe o Plan Xeral de Ordenación Municipal da cidade logo de Semana Santa e advertiu de que, "de non ser así", a principios de abril instaría ao grupo parlamentario nacionalista a presentar unha iniciativa na cámara galega para axilizar este proceso.
Así o anunciou hoxe o tenente de alcalde vigués, Santiago Domínguez, quen recoñeceu que a aprobación do PXOM estase "atrasando un pouquiño". Nese sentido, explicou que o BNG vinculou ese atraso coa cita electoral do 9 de marzo pasado e afirmou que o seu grupo vía "ben" que se esperase a que pasasen as eleccións para que o Plan "non se introducise na cuestión electoral".
No entanto, Domínguez precisou que non se pode atrasar máis" e recordou o compromiso da Consellería de Política Territorial de "non esgotar os tres meses" que ten para facer o seu informe sobre o documento. Nese sentido, anunciou que, se a principios de abril "non se coñece o que pasa co PXOM", el mesmo pedirá ao BNG que presente unha iniciativa parlamentaria para apurar os trámites de cara á aprobación definitiva.
.
O BNG VOLVE A CARGA SOBRE O PXOM, XA TARDABA MOITO EN TER O PROTAGONISMO, OLVIDANSE DOS COLECTIVOS E PARTICULARES QUE RECURRIRÁN O PLAN NOS XULGADOS.
.
¿QUE TEN O BNG CO PXOM XA QUE O DEFENDE A MORTE?

xoves, 13 de marzo de 2008

TRAMITACIÓN DO PXOM

A Xunta di que será "exquisita" na tramitación do PXOM vigués e nega que existan atrasos. .
.
O xefe do executivo galego, Emilio Pérez Touriño, asegurou hoxe que non existen "atrasos" na tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo e salientou que a Xunta garantirá "ao cen por cen que se cumpre a lei" ao respecto do plan, sobre o que dixo que "hai que ser exquisitos" para dotalo de seguridade xurídica, porque "pode haber intencións a miles de cuestionalo e poñelo en solfa".
Na roda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Touriño advertiu de que "non é bo alarma nin presión" neste asunto e insistiu en que o Executivo galego "fai o seu traballo con celeridade e eficiencia", xa que a Consellería de Medio Ambiente "ten practicamente acabado" o seu informe sobre o plan, cuxo expediente recibiu en xaneiro.
Touriño anunciou que o ditame "sairá de contado", concretamente "en cuestión de días", aínda que non quixo avanzar en que sentido irá a decisión da consellería, que pode eximir ao PXOM vigués de ter que presentar un informe de avaliación ambiental estratéxica ou concluír que debe pasar este trámite. Sen querer "especular", advertiu de que a realización deste trámite "supera o ano", o que si atrasaría a aprobación do PXOM.
Finalmente, o dirixente galego explicou que unha vez que Medio Ambiente emita o seu ditame, será a Consellería de Política Territorial a que deba darlle a aprobación definitiva ao PXOM. Nese sentido, lembrou que María José Caride comprometeuse a reducir a un mes o prazo de tres meses que ten para pronunciarse sobre o plan vigués.

mércores, 12 de marzo de 2008

martes, 11 de marzo de 2008

A PANTASMA DA DEMOCRACIA

SÓ TES DEREITO A RECLAMAR, ¡¡PAGANDO!!

.EE SE CHE DAN A RAZÓN SEMPRE SERÁ TARDE PORQUE A SENTENZA NUNCA CHEGARÁ ANTES QUE O GUINDASTRE OU A ESCAVADORA. . .
.

<<A declaración de efectos ambientais que se pretende facer pasar por estudo de sostibilidade realizouse sobre a ordenación dunha modificación puntual que nin sequera se corresponde coa ordenación vixente desenvolvida no plan de sectorización, posto que non coincide a delimitación do sector, nin os usos previstos nin a súa intensidade>> <

toda a información, picar aquí...

luns, 10 de marzo de 2008

ELECCIÓNS XERAIS 2008


ELECCIÓNS XERAIS - MARZO 2008 DEPUTADOS

domingo, 9 de marzo de 2008

sábado, 8 de marzo de 2008

O PXOM AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Outro recurso contra o pleno do Plan Xeral de Vigo (PXOM)
.
Caballero achaca ao 9-M o atraso do visto e prace da Xunta ao documento
.
Colectivos e asociacións afectados polo novo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo (PXOM) anunciaron onte a presentación a próxima semana dun recurso contencioso-administrativo para conseguir que os tribunais declaren ilegal o pleno do 29 de decembro pasado que aprobou o documento urbanístico e que consideren nulos os acordos adoptados na sesión.
Este será o segundo contencioso, tras o presentado a semana pasada pola Unión de Consumidores de Pontevedra e a Asociación de Peritos Inmobiliarios.
En todos os casos, os recorrentes contemplan que a celebración da sesión a porta pechada supón o incumprimento da legalidade e, xa que logo, que invalida os acordos adoptados nela.
Antes de decidir a presentación do contencioso-administrativo, os colectivos afectados das parroquias viguesas, presentaron o 23 de xaneiro un recurso no Concello no que solicitaban a nulidade do pleno. Unha vez desestimado polas instancias municipais, decidiron recorrer á Xustiza.
Ademais dos dous recursos anteriores, o PP e a Federación de Veciños trasladaron no seu día a documentación á Fiscalía para que investigue os feitos.
A pesar de impedir a policía a entrada ás persoas que agardaban ese día desde as cinco da mañá na porta do Concello, a sesión contaba con público simpatizante ou militante do PSOE que, segundo figura nalgún informe policial, conseguiu acceder polo garaxe.
A presidenta da entidade veciñal foi unha das persoas ás que non se permitiu presenciar a sesión, o que provocou numerosas reaccións cidadás e críticas, polo que foi tachada de conduta antidemocrática.
.
Aprobación total do PXOM
..
Sobre a posibilidade de que a Xunta impoña condicións para aprobar o Plan Xeral da cidade, o alcalde, Abel Caballero, asegurou onte que tal extremo non ten ningunha credibilidade e que el só contempla «unha aprobación total e absoluta, co visto e prace ambiental á totalidade».
Neste momento o documento urbanístico que decidirá o futuro de Vigo nos próximos vinte anos atópase pendente do visto e prace das consellerías de Medio Ambiente e Política Territorial. Caballero xustificou o atraso na súa aprobación polas eleccións: «Creo que a Xunta fixo moi ben en deixar a aprobación do ámbito ambiental para logo das eleccións para que quede libre de acusacións de electoralismo ou de oportunismo». Na súa opinión, o polémico plan goza de boa saúde e terá luz verde da Xunta en breve prazo, pese ao rexeitamento do PP e dalgúns promotores, que achaca ao feito de frustrar un pelotazo de 1.500 millóns de euros coa inclusión de máis vivenda protexida.
Para o alcalde vigués, «o plan elaborouse para estar blindado nos tribunais, con todas as garantías xurídicas», algo que confirmará o tempo, como sucedeu co anterior de 1993.
.
LA VOZ

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA


Se a Constitución non é preventiva, a xustiza non está asegurada. Deberá ser eternamente reclamada e pagada polo pobo fronte a aqueles actos ilegais, inconstitucionais e gratuítos dos poderes do Estado.
.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DO 27 DE DECEMBRO DE 1978
.
(B.O.E. núm. 311, do 29 de decembro de 1978)
.
Don Juan Carlos I, Rei de España, a tódolos que a presente viren e entenderen. Sabede: Que as Cortes aprobaron e o pobo español ratificou a seguinte Constitución:
.
PREÁMBULO
.
A nación española, desexando que se estableza a xustiza, a liberdade e a seguridade e que se promova o ben de cantos a integran, no uso da súa soberanía, proclama a súa vontade de:
.
GARANTIR dentro dá Constitución e das leis, a convivencia democrática, conforme a unha orde económica e social xusta.
.
CONSOLIDAR un Estado de Dereito que asegure o imperio da lei como expresión dá vontade popular.
.
PROTEXER a tódolos españois e pobos de España non exercicio dos dereitos humanos, das súas culturas e tradicións, das súas linguas e institucións.
.
PROMOVER para asegurar a todos unha digna calidade de vida, o progreso dá cultura e da economía.
.
ESTABLECER unha sociedade democrática avanzada, e
.
COLABORAR no fortalecemento dunhas relacións pacíficas e de eficaz cooperación entre tódolos pobos dá Terra.
En consecuencia, as Cortes aproban e o pobo español ratifica a seguinte
.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
.
TÍTULO PRELIMINAR
.
ARTIGO 1
.
1. España constitúese nun Estado social e democrático de Dereito, que propugna como valores superiores do seu ordenamento xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político.
.
2. A soberanía nacional reside no pobo español, do que emanan os poderes do Estado.
.
3. A forma política do Estado español é a Monarquía parlamentaria.

venres, 7 de marzo de 2008

TODO O CHAN URBANIZABLE

Mariano Rajoy quere que todo o chan sexa urbanizable
.
O presidente do PP e candidato do seu partido á Presidencia do Goberno, Mariano Rajoy, asegurou onte que se se fai co triunfo electoral o vindeiro domingo creará un Ministerio dedicado ás novas tecnoloxías. Así mesmo, mostrouse a favor de que "todo o chan" en España sexa "urbanizable" e reafirmouse no seu compromiso de plantar 500 millóns de árbores nos próximos catro anos.
Nun encontro dixital cos lectores de 'elmundo.es', Rajoy sostivo que, para poder "competir" e "vivir mellor", España necesita cidadáns "moi ben formados e que estean na primeira liña das novas tecnoloxías, da sociedade da información, a sociedade das comunicacións".
Por iso, asegurou que esta será "unha absoluta prioridade" do seu posible futuro Goberno, que contaría con "un Ministerio dedicado exclusivamente a estes temas", nos que nos xogamos o futuro".
Por outra banda, o líder dos 'populares' tamén se referiu ao problema da vivenda, para o que, recoñeceu, non existen "varitas máxicas". No entanto, defendeu que a solución pasa por "liberalizar o chan", xa que España é "un país con pouca densidade de poboación". "Eu son partidario de que todo o chan sexa urbanizable e que as limitacións para a edificación veñan impostas polo respecto ao medio ambiente e á ordenación do territorio", explicou.
Así mesmo, preguntado por se segue "convencido" de que poderá plantar 500 millóns de árbores en catro anos, Rajoy respondeu que si se poden plantar" e asegurou que isto xa se fixo nos anos 95, 96 e 97".
.

xoves, 6 de marzo de 2008

PLENO 29 DE DECEMBRO 2007

Dous colectivos piden a suspensión cautelar do pleno do plan xeral de Vigo
..
Consumidores e peritos inmobiliarios cren que a súa celebración a porta pechada invalida os acordos
.
Cando a Xunta aínda non deu vía libre ao Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo dous colectivos solicitaron á Xustiza que suspenda preventivamente o acordo de aprobación provisional decidido polo Concello o pasado 29 de decembro. A xuízo da Unión de Consumidores de Pontevedra e da Asociación de Peritos Inmobiliarios, a súa celebración «a porta pechada» supón un incumprimento das normas legais que regulan as reunións das corporacións municipais e iso invalidaría os acordos adoptados.
O recurso contencioso-administrativo foi presentado o pasado 29 de febreiro e reclama ao xulgado que solicite ao Concello o expediente desta sesión e que por parte da Policía Local achéguense «todos» os informes policiais «por calquera feitos acaecidos co público asistente nas portas de entrada ao consistorio». Igualmente, queren que a Xustiza dispoña do vídeo do pleno celebrado o 11 de febreiro no que se debateu a reprobación do alcalde, a instancias da oposición popular, pola falta de publicidade no pleno do plan xeral.
A clave da denuncia é o feito de que unhas duascentas persoas concentráronse dende horas antes na porta do Concello e ningunha puido acceder á sala de plenos por impedilo a Policía Local, entre elas dirixentes veciñais. Con todo, a denuncia xudicial faise eco de que se substituíu ao público en xeral por meros figurantes invitados ad hoc para, desta guisa, dar a imaxe de que todo o proceso levouse a cabo con arranxo ao procedemento establecido para as sesións plenarias, o cal non foi certo en absoluto».
.
Público socialista
.
Refírense ambas as organizacións a que antes do inicio da sesión chegaron á sala, de xeito secreto, varias ducias de persoas, na súa maioría dirixentes ou militantes socialistas. Ningún deles quixo dar a coñecer o sistema empregado para acceder ao Concello, aínda que en medios municipais dáse por seguro que foron coados por un dos sotos.
Este feito provocou a protesta do BNG, membro do goberno de coalición co PSOE, e do PP. Os nacionalistas declararon posteriormente que non lle convencían as explicacións do alcalde.

martes, 4 de marzo de 2008

NON A DEPURADORA

Rexeitamento en Coruxo á ubicación da segunda depuradora
.
Os afectados pola depuradora do Lagares, situada na parroquia de Coruxo, non están de acordo con que a planta que se construirá nos próximos anos sitúese na mesma parcela. Aínda que é unha decisión firme na que están de acordo Xunta e Concello, estes veciños cren que responde «unicamente a cálculos de interese político e clientelista, e non a estudos serios de saneamento e dá saúde ambiental dá cidade».
Por iso reclaman que se cumpran os acordos existentes, en alusión á previsión inicial de situar a nova depuradora no recheo portuario de Bouzas.

domingo, 2 de marzo de 2008

sábado, 1 de marzo de 2008