venres, 30 de novembro de 2007

xoves, 29 de novembro de 2007

mércores, 28 de novembro de 2007

PARECE

"PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS"
.
PRIMEIRO PRINCIPIO DA DEMOCRACIA DE PARTIDOS: TODOS OS PARTIDOS SON DISTINTOS ATA QUE GOBERNAN.
.
-SEGUNDO PRINCIPIO: SE UN PARTIDO NON CUMPRE O PRIMEIRO PRINCIPIO, NON GOBERNA.
.
-CONSECUENCIA: SE GOBERNA, NON HAI UNHA DEMOCRACIA DE PARTIDOS.
-
-TEOREMA 1º: SE UN PARTIDO INICIA UN PROXECTO CANDO GOBERNA, E NON PODE FINALIZALO PORQUE DEIXA DE GOBERNAR, O NOVO PARTIDO INTENTARÁ POR TODOS OS MEDIOS LEVALO A CABO.
.
-TEOREMA 2º: CANTO MÁIS GRANDE SEXA O PROXECTO, MÁIS SE IDENTIFICARÁ CON EL.
.
-COROLARIO: PARECERÁ QUE HAI UN PACTO, PERO SÓ O PARECE.
.
DEMOSTRACIÓN: TODOS OS DÍAS
-
EXEMPLO: PXOM DE VIGO
.
7 ANOS DE TRAMITACIÓN, 3 CORPORACIÓNS, 4 ALCALDES, 4 GOBERNOS.
.-.
PSOE = PP = BNG
-
PACTO TÁCITO DE GOBERNO DAS TRES FORZAS POLÍTICAS QUE CONFORMAN A CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VIGO (SÓ O PARECE)
-
-PRIMEIRO ACORDO: O PXOM DEBE SER APROBADO CANTO ANTES.
-
-SEGUNDO ACORDO: O PXOM NON DEBER SER SOMETIDO A INFORMACIÓN PÚBLICA.
.
-TERCEIRO ACORDO: O PXOM NON DEBE SER SOMETIDO A AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA.
.
-CUARTO ACORDO: O PXOM LEGALIZARÁ OS EDIFICIOS ILEGAIS
-
-QUINTO ACORDO: OS CIDADÁNS NON PODERÁN COÑECER, BAIXO NINGÚN CONCEPTO, QUE (DOCUMENTO) ESTÁ VOTANDO A CORPORACIÓN MUNICIPAL EN PLENO.
- .
-ACORDO ADICIONAL 1º: O PARTIDO QUE OSTENTE A ALCALDÍA É O ENCARGADO DE LEVAR ADIANTE ESTES ACORDOS.
.
-ACORDO ADICIONAL 2º: OS DEMAIS PARTIDOS FARÁN OPOSICIÓN.
.
-ACORDO ADICIONAL 3º: SEXA CAL FORA A VOTACIÓN DE CADA PARTIDO, O RESULTADO DEBE SER SEMPRE FAVORABLE A APROBACIÓN DO PXOM

© Alternativa Veciñal

martes, 27 de novembro de 2007

ESQUERDA UNIDA A BRUSELAS

Esquerda Unida pide en Bruxelas que se paralice o plan urbanístico de Vigo ata que se avalíe o impacto ambiental
.
O eurodiputado de Esquerda Unida, Willy Meyer, pedirá en Bruxelas que se paralice a posta en marcha do plan xeral de ordenación municipal de Vigo ata que se avalíe o impacto ambiental.
.
Segundo explicou o coordinador comarcal da coalición esquerdista, Roman Alonso, «entendemos que o plan sobredimensiona a construción de vivendas na cidade».
.
Mañá unha delegación de Izquierd Unida, na que figura Román Alonso, será recibida por David Lowe, responsable do Secretariado da Comisión de Peticións.
.
A iniciativa de EU quere comprometer ás institucións da UE no cumprimento das súas propias directivas e pór coto á «corrupción urbanística».
.

luns, 26 de novembro de 2007

LEI 8/2007 DO SOLO ESTATAL

Artigo 15. Avaliación e seguimento da sustentabilidade do desenvolvemento urbano.

1. Os instrumentos de ordenación territorial e urbanística están sometidos a avaliación ambiental de conformidade co previsto na lexislación de avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente e neste artigo, sen prexuízo da avaliación de impacto ambiental dos proxectos que se requiran para a súa execución, no seu caso.
.
2. O informe de sustentabilidade ambiental dos instrumentos de ordenación de actuacións de urbanización deberá incluír un mapa de riscos naturais do ámbito obxecto de ordenación.
-
3. Na fase de consultas sobre os instrumentos de ordenación de actuacións de urbanización, deberán solicitarse polo menos os seguintes informes, cando sexan preceptivos e non fosen xa emitidos e incorporados ao expediente nin deban emitirse nunha fase posterior do procedemento de conformidade coa súa lexislación reguladora:

a) O da Administración Hidrológica sobre a existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer as novas demandas e sobre a protección do dominio público hidráulico.

.b) O da Administración de costas sobre o deslinde e a protección do dominio público marítimo-terrestre, no seu caso.

.c) Os das Administracións competentes en materia de estradas e demais infraestruturas afectadas, acerca de devandita afección e do impacto da actuación sobre a capacidade de servizo de tales infraestruturas. Os informes a que se refire este apartado serán determinantes para o contido da memoria ambiental, que só poderá disentir deles de forma expresamente motivada.
.
4. A documentación dos instrumentos de ordenación das actuacións de urbanización debe incluír un informe ou memoria de sustentabilidade económica, no que se ponderará en particular o impacto da actuación nas Facendas Públicas afectadas pola implantación e o mantemento das infraestruturas necesarias ou a posta en marcha e a prestación dos servizos resultantes, así como a suficiencia e adecuación do solo destinado a usos produtivos.
.-
5. As Administracións competentes en materia de ordenación e execución urbanísticas deberán elevar ao órgano que corresponda de entre os seus órganos colexiados de goberno, coa periodicidade mínima que fixe a lexislación na materia, un informe de seguimento da actividade de execución urbanística da súa competencia, que deberá considerar polo menos a sustentabilidade ambiental e económica a que se refire este artigo. Os Municipios estarán obrigados ao informe a que se refire o parágrafo anterior cando o dispoña a lexislación na materia e, polo menos, cando deban ter unha Xunta de Goberno Local. O informe a que se refiren os parágrafos anteriores poderá fornecer os efectos propios do seguimento a que se refire a lexislación de avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente, cando cumpra todos os requisitos nela esixidos.

6. A lexislación sobre ordenación territorial e urbanística establecerá en que casos o impacto dunha actuación de urbanización obriga a exercer de forma plena a potestade de ordenación do municipio ou do ámbito territorial superior en que se integre, por transcender do concreto ámbito da actuación os efectos significativos que xera a mesma no medio ambiente.

sábado, 24 de novembro de 2007

venres, 23 de novembro de 2007

AS CORRECCIÓNS NON SON NEGOCIABLES


MARÍA JOSÉ CARIDE REITERA QUE AS CORRECCIÓNS DO PXOM DE VIGO "SON REQUISITO LEGAL, POLO TANTO NON NEGOCIABLES"

A conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, María José Caride, reiterou hoxe no Porriño a preguntas dos xornalistas a necesidade de que o Concello de Vigo realice no seu Plan Xeral de Ordenación Municipal todas as correccións esixidas na Orde do 19 de xaneiro xa que estas non son "imposicións" da CPTOPT, como di o Concello, senón "requisitos indispensables para cumprir coa legalidade e, polo tanto, non son negociables. Esas correccións deben ser realizadas polo Concello, xa que a lei marca "taxativamente" o procedemento legal para a aprobación definitiva de cada plan. Este procedemento establece que o documento, unha vez corrixido, debe ser aprobado provisionalmente polo Pleno da Corporación e, xunto con todos os informes necesarios, remitidos á Consellería para que esta resolva.
A conselleira tamén recordou que "foi o Concello o que se deu un mes e medio de prazo para realizar as correccións e non son eu quen ten que responder diso, senón quen adquiriu ese compromiso". María José Caride reiterou que a CPTOPT mantén o seu compromiso de resolver sobre o PXOM nun mes, en lugar dos tres meses que permite a lei, a partir do momento en que se reciba toda a documentación con todas as correccións realizadas así como con todos os informes requeridos, e lembrou que o Concello aínda está pendente de obter a necesaria declaración da Consellería de Medio Ambiente sobre o procedemento de Avaliación Estratéxica Ambiental. Pero a conselleira preguntouse "qué estivo facendo o Concello dende 2004", cando xa a anterior Consellería de Política Territorial, dirixida por Alberto Núñez Feijóo, detectara a maioría das deficiencias que sigue a presentar o PXOM e que están especificamente indicadas na Orde do 19 de xaneiro. Por iso, a titular da CPTOPT pediulles aos responsables municipais "que non lle trasladen confusión aos cidadáns vertendo opinións claramente interesadas e electoralistas".
A CPTOPT sempre fixo pública a necesidade de que Vigo contara cun Plan Xeral de Ordenación Municipal dotado de seguridade xurídica e adaptado á legalidade vixente, independentemente do tempo que precise.
..

O BNG E OS AMIGOS

.
O BNG QUERE BENEFICIAR A OS AMIGOS CO PXOM.
.
O tenente de alcalde Santiago Dominguez mantivo pola mañá a súa esixencia de que se incluísen as súas peticións para o rural -que afectan a Candeán, Matamá e Beade-, no planeamento definitivo que leve ao pleno, e defendeu que a solución é "política e non técnica".
A xerente de Urbanismo, Julia Chamosa, o asesor do PSOE na materia, José Mariño, e o ex xerente Javier Rivas, este último a petición do BNG, sentaron á mesa onte pola tarde, por segundo día consecutivo, na sede da Xerencia para buscar o encaixe dos ámbitos.
Os nacionalistas argumentan que as súas demandas figuran no pacto de goberno, que establece nun dos apartados sobre o PXOM que se respectará a orde emitida por Política Territorial, "pero poderán lograrse cambios na clasificación de certos ámbitos de forma consensuada no proceso de colaboración entre o Concello e a Xunta"
.

DESTRUCIÓN E DESASTRE

POLÍTICOS DA DESTRUCIÓN, PROMOTORES DO DESASTRE.
.
DE NOVO INUNDACIÓNS EN OIA
.
O Sr.conselleiro de Medio Ambiente e o Sr. director de Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia non consideraron no exame ambiental do PXOM de Vigo os danos e prexuízos evidentes que se producirán se se aproba o PXOM de Vigo por ser insostible.
A Avaliación Ambiental Estratégica, necesaria e obrigatoria por lei, no PXOM de Vigo, evitará que catástrofes como as que arrasaron o Levante e a costa sur de Pontevedra e que se reproduciron en Oia, prodúzanse no Concello deVigo.
A lei de EAE é clara ao considerar que se obterán claros beneficios pola inclusión da información ambiental na toma de decisións ao promover solucións sostibles, eficaces e eficientes.

as choivas volven inundar Oia, pinchar aquí

xoves, 22 de novembro de 2007

O PXOM TEN CAMBIO SUSTANCIAL

DEPURADORA DE VIGO .
.
«A localización en Bouzas é problemática, pero se non vai alí periga o plan de urbanismo»


.
O titular de Medio Ambiente mostrábase exultante tras un encontro con alcaldes que na súa maioría militan no PP, a pesar do cal recibiron alborozados os investimentos prometidos para os próximos meses. Manuel Vázquez asume que cando se concretan investimentos as cores políticas déixanse de lado.
.
Tras a reunión o conselleiro falou da futura depuradora e expuxo un escenario propio dun labirinto. Máis ou menos a súa análise é o seguinte: para que avance o proxecto da terceira depuradora a corporación de Vigo debe definir a localización da futura planta.
.
De optar por mantela en Bouzas, como figura no Plan Xeral, o tema complicaríase. Motivo: o titular dos terreos oponse á súa instalación e, ademais, a parcela non existe xa que se pintou sobre un recheo que aínda debe executarse. «Os traballos poden dilatarse catro ou cinco anos e habería que sumar os dous ou tres que precise a depuradora; non vexo a Bruxelas concedendo unha marxe tan grande tras o anuncio da imposición dunha multa polo mal estado das augas da ría», respondeuse a si mesmo o conselleiro.

Con todo, a hipótese de trasladala a outro emprazamento tería consecuencias todavías máis importantes. «Se leva a outro lado entón non pode aprobarse o Plan Xeral xa que implicaría unha modificación sustancial do documento».
.
RESUMO: O PARTIDO SOCIALISTA ESTA TOMANDO O PELO OS CIDADÁNS COMO DE COSTUME, XA QUE ENTRE O SR. CABALLERO EO SR. VAZQUEZ NON SE POÑEN DE ACORDO, CADA UN CONTA A MENTIRA A SUA MANEIRA.
.

mércores, 21 de novembro de 2007

O FRUTO DO PXOM

INCUMPRIMENTOS DO PXOM
.
Abel Caballero recoñeceu que quedan intactos todos os temas nos que os socialistas apontoaron a súa campaña electoral contra do PXOM aprobado por PP e o BNG, ao non cambiar nin a proposta da nova rolda, concibida como un viario similar a Gran Vía, nin as previsións das edificacións en altura así como na densidade de edificabilidade. "Non podemos realizar este tipo de cambios porque variariamos substancialmente o PXOM e atrasaríase un ano a súa aprobación". Asegura que se vive un "cambio histórico" en Vigo.
.
Como era de esperar, non cumpriu o prometido no anterior período electoral " o 40 por cento en "todos" os ámbitos de Vigo. Ao final resulta que das 379 fichas reformadas do PXOM, 110 non chegan ao anunciado 40 por cento. Unha palabra é unha palabra. Xa haberá tempo de asignarlle a culpa a outros.

O tenente de alcalde de Vigo, Santiago Domínguez, advertiu hoxe de que a súa formación, o BNG, non apoiará un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) se este non conta co respaldo e o consenso de todos os axentes sociais e políticos da cidade. Domínguez afirmou que o seu grupo municipal «traballará» para que o documento urbanístico, que sufriu diversas modificacións, sexa apoiado por todas esas forzas, incluída a oposición.

A portavoz do PPdeG, Corina Porro, criticou que os socios do bipartito incumpran» o pacto de gobernabilidade que recollía que o 40% de solo do PXOM reservaríase a vivenda protexida, dado que agora hai zonas da cidade que non alcanzan esa porcentaxe. «Están enganando á cidadanía», subliñou Porro, quen non desvelou que posicionamento terán os populares no pleno municipal de aprobación do documento porque, dixo, deberán estudalo. Lamentou que o alcalde, Abel Caballero, queira ser o «salvador» en Vigo das política sociais, ao incluír ese 43 por cento de vivenda protexida na maioría de ámbitos do PXOM, aínda que non en todos. Tamén criticou que as grandes prexudicadas polos últimos cambios do Plan son as parroquias.

martes, 20 de novembro de 2007

ABEL CABALLERO O ARROGANTE


EL PAIS:

¿Aprobaría o actual plan xeral de Vigo remitido á Xunta, modificaríao ou comezaría a redacción dun novo en caso de acceder á alcaldía de Vigo?

.Hai que modificar o actual porque na súa versión, como está agora, é ilegal e sería anulado polos tribunais, E segundo, modificareino para pasar o espazo dedicado á Vivendas Protexidas do 20% ao 40% e en todo caso estará aprobado no ano 2007. (Abel Caballero)

ROLDA DE VIGO, HOXE

INFORMACIÓN INCORRECTA DE FARO DE VIGO 20 DE NOVEMBRO DE 2007
.
O que non está definido aínda é o financiamento da Rolda de Vigo. O alcalde mantén que está garantida. A maior parte asumiríaa a Xunta, que incluíu a obra no Plan Sectorial de mobilidade de Vigo e a súa área. "O resto financiaríase con plusvalías", agregou.
.
VEASE O INFORME (Abaixo)
.
Entre as súas propostas non aparece a Rolda de Vigo, e moito menos o seu financiamento. A única mención á Rolda que fai o Plan Sectorial de Vigo redactado pola empresa PROINTEC para a CPTOPT é o tramo xa construído Balsa-Balaidos.
.
A ROLDA DE VIGO, tal como está no PXOM é ilegal e insostible. É dicir inviable.
.
O Sr.Caballero, como ven sendo habitual, actúa con total desprezo, prepotencia, arrogancia e demagóxia á lei e aos cidadáns.

Ver a noticia do Faro de Vigo...


xunta de galicia...

luns, 19 de novembro de 2007

ABEL CABALLERO, ARROGANTE Y PREPOTENTE

Os afectados pola depuradora de Vigo desafóganse cun peche na alcaldía
.
O famoso talante que predica Zapatero non reza con algúns socialistas. Por exemplo, con Abel Caballero.
.
O alcalde de Vigo negouse a falar cos afectados pola depuradora do Lagares que se encerraron no Concello. Nin bo rolo nin leites. enviou á policía e deixounos sen comida. Aínda que é certo que existen moitas canles para a protesta, e non todos correctos, convén entender a desesperación destes veciños aos que o seu máximo representante non concedeu nin un minuto.
Están fartos do mal cheiro. Fartos dos 166 millóns de litros de augas residuais que chegan cada día á planta e que, por non recibir o tratamento adecuado, contaminan a ría. Fartos de realoxos en hoteis. Fartos de promesas incumpridas. A última mentira política figura nos orzamentos do Estado do próximo ano: 30 millóns de euros para unha nova depuradora que non se gastarán porque aínda non se fixo nin o proxecto.

domingo, 18 de novembro de 2007

CAMBIO CLIMÁTICO

A auga reducirase ata nun 40% no Mediterráneo
.
IMPACTOS PREVISTOS
.
O informe de síntese do Panel Intergobernamental do Cambio Climático (IPCC) aprobado onte en Valencia ofrece un cadro dos posibles impactos por áreas xeográficas. Para a conca mediterránea, incluída España, apunta que, de continuar a tendencia actual, rexistrarase unha «redución dos recursos hídricos de ata un 40% durante este século». Asegura que se trata dunha rexión moi vulnerable ao arrequecemento global e que, aparte dun aumento de secas, terá efectos negativos para o turismo. Para o conxunto de Europa o diagnóstico que se ofrece tampouco é moi halagüeño: incremento dos riscos asociados a inundacións, maior erosión, retroceso dos glaciares en zonas montañosas de ata un 60% nalgúns casos e aumento dos riscos para a saúde debido á maior frecuencia de incendios e ondas de calor.
Cara ao 2020, entre 75 e 250 millóns de africanos terán problemas para acceder ao auga potable. Para esa mesma data, a produción dalgúns cultivos podería reducirse ata nun 50%. Cara ao 2080 haberá un incremento dun 8% da superficie árida do continente.
Entre outros impactos, o IPCC prevé para Asia un maior risco de inundacións nas grandes poboacións que habitan os deltas dos ríos. A dispoñibilidade de auga potable tamén se reducirá.
Incrementarase a intensidade e a duración das ondas de calor cun potencial impacto negativo na saúde dos cidadáns. Nas comunidades costeiras do país haberá un incremento da tensión hídrico. Este fenómeno será máis acuciado na zona este de a Amazonia. Tamén haberá unha perda importante da biodiversidade e a desaparición de glaciares, coa redución de auga para consumo humano.
O desxeo terá un gran impacto na vida dos habitantes das zonas polares, con perda de ecosistemas.
.
Inequívoco
.
O informe aprobado certifica que o cambio climático é «inequívoco» e débese nun 90% á acción humana sobre o planeta. O subdirector do terceiro grupo de traballo do IPCC, o profesor Olav Hohmeyer, resume a situación: «Si, o home é culpable do cambio climático. Si, podemos facer algo. Si, xa contamos con todos os medios para facelo. Pero debemos comezar de inmediato». O problema: o dióxido de carbono, que hoxe emiten motores, fábricas e bosques desforestados, desenvolve o seu dramático efecto anos máis tarde. Por iso o arrequecemento global é irreversible e durará centos de anos, pero, de momento, será un cambio asumible. O peor virá se non se pon remedio á emisión indiscriminada de gases de efecto invernadoiro e se a temperatura increméntase en algo máis de dous graos, algo moi probable. Pero que se pode evitar.

sábado, 17 de novembro de 2007

ABEL CABALLERO, MINTE CO PXOM


"Levamos seis anos esperando esta foto. É un día feliz (reindose da xente), proclamou onte o alcalde mentres exhibía ante as cámaras o lapis informático, que recibiu de mans da administradora única de Consultora, Maribel González.
.
Aquí dentro está todo". O alcalde, Abel Caballero, mostrouse onte exultante ao ensinar o pen drive -unha memoria informática do tamaño dun dedo- na que se garda o novo Plan Xeral de urbanismo (PXOM), co mesmo, enganou aos cidadáns á hora de votalo nas pasadas eleccións municipais.

venres, 16 de novembro de 2007

PECHE DOS VECIÑOS DA DEPURADORA


Unha vintena de afectados pola depuradora toman a alcaldía de Vigo
.
Os veciños non se moverán ata que " escóitenos"
.
O alcalde de Vigo impide a entrada de comida para os veciños de Coruxo encerrados na sala de xuntas
..
Uns vinte veciños afectados polas deficiencias da depuradora do Río Lagares tomaron hoxe as dependencias da alcaldía de Vigo co obxectivo de que o alcalde, Abel Caballero, recíballes.
Un dos portavoces deste colectivo, Telmo Varela, advertiu de que non se moverán destas instalacións ata que " escóitenos".
Criticou que o pasado fin de semana cando "asaltaron" as dependencias da depuradora e estiveron toda unha noite alí, o alcalde non contestou ás súas reclamacións.
Varela e o colectivo de afectados esixe un plan de reacollo de evacuación en caso de cheiros persistentes ou de avaría grave dos residentes naquela zona.
Tal e como están as instalacións da depuradora calquera día pode haber unha explosión polos gases que emanan as instalacións, engadiu.
Dixo para rematar que "se nos recibe e comprométese coa elaboración dese plan ímonos, e se non nos quedaremos", e apuntou que ás 20:00 haberá unha concentración na Praza do Rei, á que se sumarán outros veciños do lugar.
Unha decena de policías locais prohiben o acceso ás dependencias do alcalde e a vintena de veciños atópanse xustamente na sala na que se reúne habitualmente a Xunta Local de Goberno, na que mostran pancartas nas que din: "Fronte aos enganos dos políticos, firmeza veciñal" e noutra "Inútiles, estanos matando".
.
AS CHULERIAS DE ABEL CABALLERO
.
O alcalde, que ofreceu no seu despacho unha rolda de prensa que coincidiu coa protesta, limitouse a dicir que non quería facer comentarios, "o consistorio é unha casa amigable na que todo cidadán pode entrar ou saír".
A Policía Local de Vigo impediu, desde as tres desta tarde e obedecendo un mandato do Alcalde Abel o Cabaleiro, a entrada ás dependencias do Consistorio tanto dos veciños afectados pola depuradora do río Lagares como dos medios de comunicación.
Fontes municipais indicaron aos xornalistas que o alcalde Abel o Cabaleiro non ten previsto recibir aos veciños afectados.

EL HIPÓCRITA DE ABEL CABALLERO"Levamos seis anos esperando esta foto. É un día feliz", proclamou o alcalde mentres exhibía ante as cámaras o lapis informático, que recibiu de mans da administradora única de Consultora, Maribel González.
Secundábana os responsables económicos do Plan, Joaquim Clusa e Sara Mur; o arquitecto coordinador, Javier Oleiro; o socio maioritario, Andrés Piñeiro; e o técnico Brais Penela.
.
Tramitación final
.
O rexedor, que eloxiou o traballo de Consultora, anunciou que entregaría pola tarde ao BNG, o seu socio de goberno, unha copia do Plan. En principio ía facelo o luns, ao atoparse en Liverpool estes días o tenente de alcalde, Santiago Domínguez, por un acto do Desafío Atlántico de Grandes Veleiros. O Bloque con todo, demandou onte o Plan e afirmou que llo facilitara
.
"Pode haber mañas que nos fagan volver ao urbanismo de 1993, con inseguridade xurídica e falta de confianza dos investidores e os cidadáns", sostivo Figueroa, quen advertiu de que o bipartito "pode levar o Plan Xeral a unha ruela sen saída".
.
A pesar de que Abel Caballero evitou onte calquera comentario sobre o terreo destinado a vivenda protexida, asegurou que a Xunta aprobará o documento de inmediato. Esta afirmación foi cuestionada pola portavoz do PP, Corina Porro, quen asegurou non entender «como pode falar en nome doutra administración á que nin sequera enviou o documento».
A dirixente popular empregouse a fondo para cuestionar o traballo realizado nestes tres meses para modificar o PXOM, labor do que a oposición di non saber nada. Ao seu xuízo «é un labor oscurantista realizada entre tebras». Con todo, o que non perdoou é a seguridade de que a Xunta aprobarao con rapidez e sen pór problemas.
.
Definición de hipócrita (Abel Caballero)
.
En castelán hipócrita é o que deliberadamente e como hábito pretende ser bo cando sabe que non o é. Pero o termo mesmo é unha transliteración do gr. hypokriteµs, que en xeral significaba actor teatral. Aínda que no gr. eclesiástico adquiriu pronto o seu significado moderno, parecería imposible demostrar que no ss. I d.C. tiña este sentido.

xoves, 15 de novembro de 2007

UN PLAN INSOSTIBLE PARA VIGO

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo suspende o exame ambiental da Consellería de Medio Ambiente (CMA). Dio a súa resolución de 10 de setembro de 2007. Con todo, o Sr. Vázquez demostra a mesma debilidade política que a Sra. Caride cando denegou a aprobación definitiva do Plan. Pospón o pronunciamento da CMA e devolve o Plan ao Concello, ao que obriga a realizar algunhas modificacións. É incapaz de tomar a única decisión legalmente posible: someter o Plan ao procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE).
A decisión do Sr. Vázquez viola o espírito e a letra da lei. É unha perigosa evasión de responsabilidade. Non aplica o principio de cautela; bendice as carencias ambientais e falta de transparencia da súa tramitación; impide a participación cidadá no control da calidade ambiental do Plan; aumenta a inseguridade xurídica; e, o máis grave, obviar a integración da avaliación ambiental na toma de decisións. Choca coa finalidade preventiva da AAE. O Sr. Vázquez abusa no exercicio das súas atribucións. A CMA só pode decidir que a AAE do Plan é inviable se atopa algún obstáculo insalvable. O que fixo é moi distinto: pide cambios ao Concello para xustificar a inviabilidade, algo de por sí incoherente.
O director xeral de Desenvolvemento Sostible da CMA, o Sr. Fernández, é o artífice directo do plan da CMA contra a AAE do PXOM. A súa competencia é a correcta aplicación da AAE, pero asina unha resolución que soslaya aspectos esenciais de sostenibilidade e inmíscese en competencias urbanísticas. É unha táctica fraudulenta e chafalleira que envolve con aparencia técnica unha decisión partidista sen dar nin unha razón válida para evitar a AAE. Argumenta que cumprir unha lei para a protección ambiental produce "prexuízos económicos e sociais", algo anacrónico e escandaloso. Cualifica de "imprescindible e urxente" a Rolda de Vigo, pero recoñece que falta no Plan un estudo sobre mobilidade sostible. Ignora o número de alegacións extraordinario, que máis de 20.000 cidadáns solicitaron un referendo ou as multitudinarias manifestacións.
O Plan require unha nova aprobación provisional e exposición pública polos cambios substanciais pendentes. Outra razón máis para realizar a AAE. O Sr. Vázquez parece pensar que os cidadáns e os tribunais son fáciles de convencer. Para el, modificar o Plan é viable e a súa avaliación ambiental, non. Antes había que "tombar" o PXOM de Corina Porro. Agora hai que facilitar ao Sr. Caballero a súa aprobación apresurada, aínda que incumpra a lei. Tan evidentes e irresponsables contradicións son tan insostibles como o propio Plan. Así non gañarán os cidadáns nin Vigo nin Galicia. Quizá o Sr. Vázquez pensa que dando facilidades ilegais ao seu compañeiro de partido, o Sr. Caballero, gaña o PSdG-PSOE de cara ás próximas eleccións xerais. Deste xeito, este partido promove un plan insostible para Vigo, atende aos seus propios intereses e cumpre o pacto co BNG. Pero incumpre o compromiso cos cidadáns. Na carreira por substitucións do PXOM, o PSdG-PSOE toma a testemuña do PP, como este o recibiu do BNG. O círculo do mal goberno péchase.

mércores, 14 de novembro de 2007

martes, 13 de novembro de 2007

O CAMBIO CLIMÁTICO CO PXOM-
"ASÍ SERÁ VIGO SE NON SE FAI NADA PARA PARAR O PXOM."
-
É NECESARIO CONVENCER AO ALCALDE DE VIGO SR. CABALLERO, E AO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA SR. TOURIÑO, DE QUE VIGO NON PODE SEGUIR CRECENDO DUN MODO CAÓTICO E DESTRUTIVO.
.
TAMÉN ESIXIR AO SOMETEMENTO DO PXOM DE VIGO A AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA (AAE) INAPLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2001/42/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO.
...
É NECESARIO REDACTAR UN PLAN XERAL NOVO EMPEZANDO DE CERO.
..
O PXOM DE VIGO É INSOSTIBLE E INVIABLE.

luns, 12 de novembro de 2007

COMPROMISOS CO CAMBIO CLIMÁTICO

Científicos da ONU reúnense en Valencia para fixar compromisos contra o cambio climático
.
Uns 450 expertos de 130 países aprobarán informes que revelan que o cambio climático é "inequívoco".-De la Vega pide compromiso global ante unha nova "brecha da desigualdade"
.
Comezou en Valencia o 27º plenario do Grupo Intergobernamental sobre Cambio Climático (IPCC) que reúne a uns 450 expertos procedentes de 130 países. O encontro, que se prolongará ata o sábado baixo a supervisión da ONU, servirá para que os Gobernos deliberen e fixen os compromisos no futuro réxime de cambio climático post-2012. Na cerimonia inaugural participaron, en representación das Nacións Unidas, o presidente do IPCC, Rajendra Pachauri, o secretario executivo da Convención Marco de Nacións Unidas sobre Cambio Climático, Yvo de Boer, e representantes da Organización Meteorolóxica Mundial (OMM), e do Programa de Nacións Unidas para o Medio Ambiente (Pnuma). Tamén asistiron a vicepresidenta primeira do Goberno, María Teresa Fernández de la Vega, e a ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
Durante a súa intervención, De la Vega ha esixido un "compromiso internacional" de todos os Estados para facer fronte aos efectos do cambio climático, especialmente nos países menos desenvolvidos que sofren xa unha nova "brecha da desigualdade".
Segundo a vicepresidenta do Goberno, os países con menos recursos "sofren máis que ninguén os efectos do cambio climático", pois a pesar de ser os que menos contaminan, padecen maiores consecuencias "en destrución e dor".

Os informes do cambio climático

Durante a cita tense previsto aprobar tres informes que ao longo deste ano fixo públicos este organismo. O primeiro, que se presentou en París en febreiro, constatou que o cambio climático é "inequívoco" e que a temperatura media da Terra aumentará durante as próximas décadas, e que España padecerá como consecuencia dese fenómeno un incremento das choivas torrenciais, máis ondas de calor, un aumento da salinidade do mar e nevadas menos copiosas.
O segundo informe, que se deu a coñecer en Bruxelas en abril, revelou que a posible subida da temperatura mundial en 2 graos centígrados durante o século suporá a extinción do 30 por cento das especies, a caída da produción agrícola e unha elevación do nivel do mar de 4 a 6 metros.
En canto ao terceiro, debatido en Bangkok en maio, centrouse en como limitar ou previr as emisións de gases de efecto invernadoiro e promocionar actividades que eliminen estes gases da atmosfera, co obxectivo de conseguir que as emisións de gases descendan en 26.000 millóns de toneladas en 2030.
Así mesmo, haberá un informe de síntese que resumirá os principais cambios observados no clima e os seus efectos, as causas dos cambios, os cambios proxectados e os seus impactos, e a adaptación e as opcións de mitigación, e trata de "dar resposta aos aspectos políticos máis relevantes para loitar contra a ameaza que supón" este fenómeno.
Trátase da primeira presentación oficial do IPCC tras compartir co Al Gore o Premio Nobel da Paz o 12 de outubro. Para clausúra confirmouse a asistencia do secretario xeral da ONU, Ban Ki-Moon.
.

domingo, 11 de novembro de 2007

GREENPEACE, PHOTOCLIMA


Greenpeace mostra no libro Photoclima a transformación que sufrirá España se non se actúa contra o cambio climático.
.
Photoclima pon en imaxes os informes do Panel Intergobernamental de Cambio Climático da ONU para alertar da urxencia de reducir as emisións de CO2
.
Greenpeace mostra no libro Photoclima a transformación que sufrirá España se non se actúa contra o cambio climático. Greenpeace presentou o libro Photoclima: Imaxes dun futuro afectado polo cambio climático. As fotografías do libro evidencian os devastadores efectos que o cambio climático podería ter en España, segundo as predicións do Panel Intergobernamental sobre Cambio Climático de Nacións Unidas (IPCC), e demostran que é urxente reducir drasticamente as emisións de CO2 para evitar que as imaxes do libro fáganse realidade.
.

sábado, 10 de novembro de 2007

venres, 9 de novembro de 2007

ENTREVISTA GARCÍA BRAÑA

Celestino García Braña, decano do colexio de Arquitectos de Galicia
.
.
.
-
¿Hai que superar o parón na construción pola lei dos cincocentos metros?

Asegura que "notamos unha parada de proxectos" <> Explica que se vía vir", xa que "hai tres millóns de vivendas baleiras en España" <> Advirte de que "non é bo" manter as medidas urxentes "máis do estritamente necesario"

O decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Celestino García Braña, é contundente ao afirmar que "claro que notamos que hai unha parada de proxectos". En declaracións, recoñece que a construción non atravesa por un dos seus mellores momentos, pero matiza que esta situación "víase vir, e quen non a vía é porque non quería".
Para García Braña hai unha serie de coincidencias que explican a retardación da edificación: "Non é posible que España teña tres millóns de vivendas baleiras e que se produciu unha sobrevaloración dos prezos das vivendas. Non é posible ademais operar sobre o territorio coma se fose indefinido e infinito, xa que é un ben limitado".
Por todo iso, subliña que "nós fai tempo que dixemos que ía chegar" este momento. No entanto, advirte de que non é necesario caer en alarmismos, xa que "existen mecanismos suficientes" para corrixir esta conxuntura. Neste sentido, García Braña recorda que "as administracións de calquera signo político están preocupadas pola vivenda pública; polo tanto, vaise a seguir construíndo".
En todo caso, resalta que "o que fai falta é adaptar a estas novas condicións de mercado todo o proceso construtivo" e en todo iso considera que xogan un papel fundamental os promotores e construtores, dos que non se pode prescindir. No caso concreto de Galicia, o decano do Colexio de Arquitectos de Galicia afirma que "seguramente a Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e ou Litoral -coñecida como a lei dos 500 metros- "tivo unha incidencia no parón" da construción.

SUPERAR O IMPÁS

En consecuencia aproveitou a oportunidade para resaltar que "necesitamos dotarnos rapidamente en Galicia, coa maior celeridade e responsabilidade posible, duns instrumentos urbanísticos que superen esta situación de impás". Engade que "non é bo manter esta situación máis aló do estritamente necesario e, polo tanto, neste ano e medio, dous anos, debemos resolver o problema".
García Braña empraza ademais a "profesionais, administracións públicas e administrados a atopar instrumentos máis áxiles para o urbanismo". "Non é posible que a estas alturas un plan xeral dunha cidade estea tardando da orde de sete ou oito anos en facerse. Esta é unha fonte de dislocaciones e tensións que non se pode permitir", sentenza. O decano dos arquitectos galegos opina que o urbanismo ten que ser un instrumento moito máis áxil, que en boa medida fágase cada día".

URBANISMO INSTRUMENTALIZADO

Parte do feísmo habriase evitado.

En certa medida, o feísmo que impera en boa parte do territorio galego podería haberse evitado "coa intervención dos arquitectos, participando, colaborando, non como un deus", explica García Braña. Para o decano trátase dun "tema peliagudo", xa que opina que "o urbanismo en moitos concellos, aínda que non en todos, foi un instrumento de poder e control político". O feísmo "non só é culpa, entre comiñas e falando en caricatura, do ignorante paisano. A Administración ten e tivo unha responsabilidade tremenda na medida en que non esixiu e deixou facer, porque supuña a posibilidade de chamar á porta cada catro anos e dicir: 'Fíxenche aquel favor, débesme o teu voto"

xoves, 8 de novembro de 2007

AMEAZAS AMBIENTAIS

Expertos ven clima e urbanismo maior ameaza ambiental de España.

O cambio climático e fenómenos asociados a este como a seca, os incendios ou as choivas torrenciais, e o crecemento urbanístico que provoca a deforestación dos espazos naturais, son os principais riscos ambientais que ameazan a España, por encima dos riscos químicos ou industriais.

Así o consideran responsables do Ministerio de Medio Ambiente, expertos universitarios ou representantes das principais organizacións ecoloxistas españolas consultados, que valoraron que os niveis de control e de esixencia consigan reducir durante as últimas décadas os riscos ambientais ocasionados por verteduras químicas ou industriais contaminantes.
A xuízo do secretario xeral para a Prevención da Contaminación e do Cambio Climático do Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri, sucesos como o ocorrido no río Umia o pasado 1 de setembro 'poden ocorrer' pero incidiu en que os niveis de control e as medidas preventivas son 'moi grandes' e en que, a diferenza dos riscos de tipo meteorolóxico, son 'evitables'.
Aizpiri explicou que os estudos apuntan que os riscos asociados ao clima vanse a incrementar no futuro, aínda que advertiu de que o feito de que se produza un desastre dependerá 'de como se xestiona o risco' .
En España incrementaranse, segundo o responsable da prevención da contaminación e do cambio climático, algúns fenómenos 'extremos' como as secas, as ondas de calor ou as precipitacións tormentosas, e citou como exemplo algúns fenómenos novos que afectaron o pasado ano a España, como a tormenta tropical 'Delta' en Canarias ou o furacán 'Vince' no suroeste peninsular.
Para o catedrático de Xeografía da Universidade Autónoma de Madrid Eduardo Martínez de Pisón, o urbanismo e a rápida transformación territorial que este está provocando supón unha das principais ameazas ambientais de España, e denunciou a 'mercantilización' do chan e a especulación urbanística.
Martínez de Pisón opinou que os procesos de urbanización en España son 'vertixinosos', comparou como exemplo a conservación das vertentes española e francesa dos Pireneos e lamentou o impacto que ocasionan as grandes infraestruturas de transporte, como as obras do tren de alta velocidade ao seu paso por Sierra Morena.
Segundo os responsables das principais organizacións ecoloxistas, as principais ameazas ambientais derivan do cambio climático, e observaron que este está detrás de desastres como os ocasionados polos incendios forestais, as prolongadas secas, as ondas de calor ou a perda de biodiversidade.
O director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, considerou tamén unha 'gran ameaza' o modelo de desenvolvemento económico español, baseado -dixo- nun consumo 'descontrolado' de recursos como a auga ou a enerxía, e dixo que a construción é a 'locomotora' dese modelo 'despilfarrador' e a principal responsable da degradación da contorna.
Para o portavoz de Ecoloxistas en Acción, Santiago Martín Baralla, os principais riscos de desastres están asociados ao cambio climático, e dixo que aínda que se trata dun problema mundial, España sufrirá máis os efectos deste fenómeno.
Martín Baralla considerou tamén que a explotación dos recursos naturais e a ocupación do chan ameazan a conservación do medio.
O secretario xeral de WWF/Adena, Juan Carlos do Olmo, denunciou tamén a contaminación que padecen os grandes ríos e os acuíferos, o urbanismo 'salvaxe' ou o desastre que provocan os incendios forestais, e advertiu de que a man do home está detrás do 95 por cento destes.
Segundo a Asociación de Empresas Forestais (ASEMFO), os incendios encabezan a lista de problemas ambientais do país, e recordou que algúns estudos realizados por entidades públicas e privadas sinalan que os cidadáns son partidarios de medidas enérxicas para reducilos e das sancións administrativas e penais.

martes, 6 de novembro de 2007

COLEXIO DE ARQUITECTOS

O Colexio de Arquitectos en Vigo confía en que o PXOM apróbese este ano.
.
O presidente da delegación viguesa do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Salvador Fraga, confiou no "compromiso" do goberno local de aprobar o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) este ano, mentres que descartou entrar "no xogo político" e a controversia xurdida en torno ao documento.
.
En declaracións aos medios, realizadas tras a presentación dos actos con motivo do Día Mundial do Urbanismo, Fraga considerou que, tras sete anos de tramitación do plan, cos seus debates e "controversias", o Colexio de Arquitectos "cre que é unha páxina que se está pasando".
.
Así, explicou que o organismo que dirixe actúa pensando en "o día D máis un", é dicir, preparando as súas actuacións unha vez que a cidade conte co planeamento urbanístico. Neste sentido, destacou que o colexio estase preparando ao redor da aplicación das novas ordenanzas que incluirá o novo documento.
.
En canto á polémica xurdida entre PSdeG e os promotores inmobiliarios sobre a inclusión da reserva de solo do 40% nos ámbitos do PXOM, despois de que se iniciasen sendas campañas, os socialistas en apoio da medida e os promotores en contra, Fraga afirmou que se trata dun tema político no que o colexio "non entra". Finalmente, destacou que serán os políticos os encargados de valorar os "riscos e a conveniencia" deste tipo de medidas sociais, mentres que os arquitectos encárganse da "xestión".

luns, 5 de novembro de 2007

domingo, 4 de novembro de 2007

LEI DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

LEI 26/2007 DE 23 DE OUTUBRO DE 2007 DE RESPONSABILIDADE MEDIO AMBIENTAL
..
Trátase dunha norma de gran calado, por canto vén regular, de modo contundente, a responsabilidade xurídica na que incorren aqueles que interveñan nalgún suceso ou feito que produza un dano ao medio ambiente.
Esta norma regula o réxime administrativo de responsabilidade xurídica. Trátase de que a Administración Pública garanta o cumprimento da norma a fin de asegurar, ao mesmo tempo, unha protección e conservación do medio ambiente, pero deixando á marxe a responsabilidade civil que nace do Código Civil ou do Código Penal.
Esta responsabilidade, en termos da propia exposición de motivos, será ilimitada e obxectiva. Xa que logo, o causante dun dano deberá devolver o medio danado ao seu estado orixinal a través do oportuno pago de todos os custos que leven tales accións, xa de reparación, xa de prevención. Así mesmo, o carácter obxectivo implica que non se efectuarán valoracións sobre a eventual culpa, dolo ou neglixencia do operador causante do dano. Bastará, xa que logo, coa súa mera intervención nun feito contaminante ou dañoso ao medio ambiente para apreciar responsabilidade, sen que unha actitude diligente poida eximirlle da mesma.
Todo iso é unha concreción do principio de que "quen contamina paga", que tan gráfico é no seu propio enunciado que fai innecesarias outras apreciacións. Como dato relevante, debe aclararse que o réxime de infraccións e sancións da norma só prevé a eventual imposición de sancións a persoas físicas ou xurídicas privadas, aínda que o que a lei define como "operadores" (quen desempeñe unha actividade económica ou profesional ou ben a controle) engloba a persoas físicas ou xurídicas privadas pero, e o que é importante, tamén públicas.
As sancións recollidas en devandito réxime son de gran dureza e oscilarán entre os dez mil euros (a mínima das graves) ata os dous millóns de euros (a máxima das moi graves). Outro aspecto curioso é que non existen infraccións leves, xa que todas serán ben graves, ben moi graves, no que sen dúbida constitúe un aspecto formal de concienciación sobre a gravidade do ámbito regulado. A norma entrou en vigor o día 25 de outubro, pero se recolle expresamente que os seus efectos se retrotraen ao día 30 de abril, con excepción do réxime sancionador e das garantías financeiras que deben constituír certos operadores.
.

KONRAD LORENZ, PREMIO NOBEL

OS OITO PECADOS MORTAIS DA HUMANIDADE CIVILIZADA

ASOLAMENTO DO ESPAZO VITAL

Así pois, a humanidade civilizada encamíñase por si soa cara á súa ruina ecolóxica mentres asola, con obcecación e vandalismo, a Natureza quele circunda e nutre. Talvez recoñeza os seus erros cando senta por vez primeira as secuelas económicas de tal actitude, pero enton probablemente será demasiado tarde. Con todo, o que menos percibe é o dano causado á súa alma no curso dese bárbaro proceso. A ruindade estética e ética da civilización actual é imputable, en gran medida, ao distanciamento xeneralizado e acelerado da natureza viva.
¿Ónde encontrará inspiración o home da xeración futura para respectar isto ou aquilo, se todo canto ve no torno seu é obra humana, e por certo, unha obra humana excepcionalmente sórdida e disforme? Ata o firmamento estrelado ocúltase á mirada do cidadán cos rascacielos e o enrarecimento químico da atmosfera. Por consiguinte, non é nada estrano que o progreso civilizador leve como cortexo un afeamento deplorable da cidade e do campo.
Evidentemente, os sentimentos estéticos e éticos están moi vinculados entre si, e os homes que deben vivir nas condicións susodichas sufren de xeito evidente unha atrofia de ambos. Tanto a beleza da Natureza como a do medio ambiente cultural creado polos humans son ostensiblemente necesarias para manter a saúde moral e espiritual dos homes. A cegueira anímica total para todo canto sexa belo ¿o que propágase hoxe con suma rapidez por todas as partes é unha enfermidade mental cuxa gravidade acentuarase irremediablemente porque vai asociada a unha vituperable insensibilidade ante todo o ético.
As consideracións estéticas non representan o menor papel para quens han de decidir se convén construír unha estrada, unha central eléctrica ou unha fábrica, a presenza da cal destruirá para sempre a beleza de toda unha comarca. En todos os cargos administrativos dende o alcalde da localidade máis modesta ata o ministro de Economía dun gran Estado, impera o criterio unánime de que non está permitido facer sacrificios económicos -nin políticos sequera- á beleza natural. O escasos protectores da Natureza e os científicos que albiscan o inminente desastre permanecen inermes. O proceso subsiguinte se repite con exasperante frecuencia: algunhas parcelas pertencentes a comunidade e situadas arriba, no bosque, adquirirían un interesante valor de venda se unha estrada conducise ata elas; así pois, se aprisiona en tuberías o encantador arroyuelo que serpentea pola aldea e se endereza e cubre o seu curso, tras o cal o marabilloso camiño aldeano queda transformado nunha espantosa estrada comarcal.

sábado, 3 de novembro de 2007

ENTREVISTA EMILIO FERNÁNDEZ

EMILIO FERNÁNDEZ SUÁREZ DIRECTOR XERAL DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DA XUNTA DE GALICIA.

«O noso proxecto é máis amplo que a proposta de Al Gore»

O profesor asistiu o fin de semana á sesión monográfica que o «gurú» contra o cambio climático ofreceu en Sevilla

Entre actores, músicos, algún personaxe do mundo do corazón, empresarios e políticos, o director da política galega na loita contra o cambio climático unha das 200 personalidades que o pasado fin de semana asistiron en Sevilla a unha xornada monográfica do ex vicepresidente de EE.UU. Al Gore para presentar algunhas das súas ideas sobre desenvolvemento sostible. Do chamado apóstolo da loita contra o cambio climático quédase Emilio Fernández co seu «enorme capacidade comunicativa». «A min científicamente non me aporta gran cousa -asume-, pero admito que, se chegase á conferencia sen saber nada, sairía cunha sensibilidade totalmente distinta». Son, recorda, seis horas de exposición por parte do premio Nobel cunha espectacular posta en escea.
..
-¿De onde sae o interese do equipo de Al Gore polos plans da Xunta.

.-Xorde como consecuencia dunha visita que a súa xente fixo fai un tempo para coñecer os proxectos da Xunta, e aí, ao coñecer Climántica [programa da Xunta de educación sobre cambio climático], quédanse sorprendidos e deciden invitarnos a participar. Ese proxecto ten un potencial tremendo, é ata máis amplo que o que propón Al Gore, pero a nós vénnos moi ben o seu impacto mediático.
.
-¿Da conferencia do ex presidente pódese adiantar que a Xunta terá que cambiar a súa política de loita contra o cambio climático?
.
-O noso proxecto é tan rigoroso como o seu e, ademais, adaptado á nosa realidade, a de Galicia. E quizá máis amplo. Non temos por que cambiar a nosa política, pero si que nos serve de alento. Sobre todo para proseguir na tarefa de sensibilización e penetración en sectores que están fóra do ámbito educativo formal, onde xa temos a presenza de Climántica.
.
-¿A que sectores hai que dirixir entón o discurso?
.
-O programa de Al Gore busca un impacto xeral, especialmente naqueles que son os que toman decisións. Moitos contidos non son trasladables, están moi centrados en EE.UU., pero hai que modelarlos para explicarllos, por exemplo, aos empresarios galegos. O primeiro, os colexios, e logo, neses sectores máis difíciles.
.
-¿Haberá algún tipo de transferencia de traballo entre o equipo de Al Gore e a Xunta?
.
-Deles a nós, saber concienciar mellor á poboación e trasladarlles que o problema vai moi en serio. Cederannos ademais material, proxeccións... que empezaremos a utilizar en conferencias. Ao revés, Galicia vai a transferir información ao equipo de Al Gore para que o introduza nos seus programas sobre a situación en España do cambio climático.
.
-¿É máis unha cuestión de vontade ou económica?
.
-[Silencio] A loita contra o cambio climático aféctanos a todos, gobernos locais, provinciales, nacionais... E se a xente non os asume, non haberá investimento para revertirlo. Cando todos sexamos conscientes diso, deuse un paso enorme. Creo que estamos nun punto de cambio de tendencia na percepción deste problema.
.

venres, 2 de novembro de 2007

O BARCO DE CORINA PORRO

.
.
.
.
CORINA TIENE UN BARCO, ME CACHIS EN LA...
.
Xa o ten, oa currado duramente, un barco Platinum 32 de 10 metros adquirido en marzo do pasado ano ao astillero A Moa Técnica con ocasión do Salón Náutico no Ifevi. Un cruceiro que alcanza os 33 nós, con dous motores de máis de 190 Hp cada un, cinco toneladas de desprazamento, acabado de luxo e en torno aos 200.000 euros, (máis de 33 millóns de pesetas) que non está mal.
Durante o verán utilizouno en compaña dun amigo experto; pero agora, por fin en posesión dun carnet de patrón dinnos que adquirido en Portugal, pódeo manexar ela mesma. Fíxoo por primeira vez o primeiro domingo de Setembro, aínda que non sabemos se xa invitou a bordo aos seus amigos de ING Real Estate.
O Platinum - faltaría máis - atópase atracado en San Adrián de Cobres, ocupando dúas prazas de amarre xusto aos pés do monte onde se atopa a casa que lle construíron uns constructores (naturalmente) cando era ela Conselleira de Benestar Social polos seus méritos con Fraga. Os mesmos constructores que levantaban residencias para a Terceira Idade e outros edificios encargados por ese departamento.
.
SÓ CERTA POLÉMICA...
.
"A política é servizo", pronunciou en certa ocasión Corina, seguramente porque así o escoitou dicir ao seu principal mentor. A política, para algúns e para algunhas, habería que corrixirlle, é máis ben beneficio. No seu caso, cando en 1995 entrou no concello como concejala de Manolo Pérez fíxoo co soldo embargado por un xulgado, despois de que as súas escasas propiedades quedásenllas os bancos tras un fallido intento de converterse en adiñeirada mediante a quimera dunha urbanización xunto ao Golf de Domaio. Pero aprendeu a lección, sabendo comprender que para unha persoa como ela, coas súas aptitudes e limitacións, a boa fortuna só a podería atopar na política.
Certos destacados empresarios de Vigo moi próximos ao Partido Popular andan por aí dicindo que "o do barco é un erro". Non cuestionan a forma en que Perly, tras dez anos de "servizo público", incrementou de xeito espectacular o seu propio "benestar social", senón que a incorrección consiste en que fai alarde de prosperidad obtida a través da política. Polo menos, tan axiña.
A ilusión secreta da peluquera de Arcade era pousar espida para a portada de Interviú e cobrar un dinerito. A de Perly poder gozar algún día dun marabilloso barco como os dos ricos. Ambas o conseguiron, e entre ambas, a peluquera e a auxiliar de enfermería danse, salvando as distancias, non poucas similitudes. Que o lector deduza o que queira.
(Outro día referirémosnos - por xunto ou por separado, que de ambas formas pódese facer - a Rafael Louzán, Chema Figueroa, Telmo Martín e ata a Núñez Feijóo, todos eles compinches e socios de Corina. A cúpula Platinum do PP de Pontevedra e unha verdadeira banda politico económica)

xoves, 1 de novembro de 2007

A CONSTITUCIÓN E O MEDIO AMBIENTE

Constitución Española, Artigo 45

1. Todos teñen o dereito a gozar dun medio ambiente adecuado para o desenvolvemento da persoa, así como o deber de conservalo.

2. Os poderes públicos velarán pola utilización racional de todos os recursos naturais, co fin de protexer e mellorar a calidade da vida e defender e restaurar o medio ambiente, apoiándose na indispensable solidariedade colectiva.

3. Para quen violen o disposto no apartado anterior, nos termos que a lei fixe estableceranse sancións penais ou, no seu caso, administrativas, así como a obrigación de reparar o dano causado.

Constitución Europea, Artigo III-233

1. A política ambiental da Unión contribuirá a alcanzar os seguintes obxectivos:

a) preservar, protexer e mellorar a calidade do medio ambiente;

b) protexer a saúde das persoas;

c) utilizar os recursos naturais de forma prudente e racional;

d) promover medidas a escala internacional destinadas a facer fronte aos problemas rexionais ou mundiais do medio ambiente.

2. A política ambiental da Unión terá como obxectivo un nivel elevado de protección, tendo presente a diversidade de situacións existentes nas distintas rexións da Unión. Basearase nos principios de precaución e de acción preventiva, no principio de corrección dos danos ao medio ambiente, preferentemente na orixe, e no principio de que quen contamina paga. Neste contexto, as medidas de armonización que respondan a esixencias da protección do medio ambiente incluirán, nos casos apropiados, unha cláusula de salvaguardia que autorice aos Estados membros a adoptar, por motivos ambientais non económicos, disposicións provisionais sometidas a un procedemento de control da Unión.

3. Na elaboración da súa política ambiental, a Unión terá en conta:

a) os datos científicos e técnicos dispoñibles;

b) as condicións ambientais nas diversas rexións da Unión;

c) as vantaxes e as cargas que poidan derivarse da acción ou da falta de acción;

d) o desenvolvemento económico e social da Unión no seu conxunto e o desenvolvemento equilibrado das súas rexións.

4. No marco das súas respectivas competencias, a Unión e os Estados membros cooperarán cos terceiros países e as organizacións internacionais competentes.

As modalidades da cooperación da Unión poderán ser obxecto de acordos entre esta e as terceiras partes interesadas. O primeiro parágrafo entenderase sen prexuízo das competencias dos Estados membros para negociar nos foros internacionais e para celebrar acordos internacionais.

O PXOM É INVIABLE E INSOSTIBLE.NOTA DE PRENSA
.
La aprobación del PXOM de Vigo es inviable ambientalmente.


.
El 2º dictamen jurídico hecho público por Alternativa Veciñal y Outrovigo é Posible mantiene las conclusiones del anterior dictamen: el PXOM de Vigo es insostenible y contrario a la legislación vigente y es necesario redactar uno nuevo empezando de cero. Además demuestra que no hay razón de hecho ni de derecho que pueda impedir la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y que, por tanto, la resolución de la Consellería de Medio Ambiente (CMA) de 10 de septiembre de 2007 debería haber concluido en la necesidad de que el PXOM de Vigo se sometiese al procedimiento administrativo de EAE recogido en la ley y la directiva comunitaria de EAE.
El informe de la CMA no atiende a la disposición transitoria 1ª de la ley 9/2006, de 28 de abril, pues no se pronuncia sobre la petición de inviabilidad. En su lugar, y a pesar de constatar que el Plan no cumple con algunos parámetros de sostenibilidad y considerar apremiante aprobar el Plan, solicita se realicen correcciones para poder otorgarla en el futuro. El incumplimiento del principio de cautela al remitir la evaluación ambiental al desarrollo de planeamiento; la omisión de análisis fundamentales como la extensión de ocupación del territorio; El expreso reconocimiento de que la proyección demográfica en la que se sustenta el actual plan desarrollista es absolutamente desproporcionada y da carencia de un estudio de movilidad sostenible y de un mapa de ruidos; hacen que el PXOM carezca de la mínima seguridad jurídica exigible y el documento lo haga totalmente vulnerable.
Ante estas serias dudas sobre la legalidad del PXOM, es innegable que solamente con una nueva exposición pública del documento y realizando la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del mismo, se podrá hablar con propiedad de LA ABSOLUTA SEGURIDAD JURÍDICA DEL PXOM en lo que se refiere a estas dos cuestiones.
Por otra parte, no podemos olvidar que el Concello de Vigo firmó 2 veces la Carta de Aalborg. En su punto I.8 Una ocupación del suelo sostenible, la Carta dice “Nosotras ciudades, reconocemos la importancia de que nuestras autoridades locales apliquen unas políticas eficaces de ordenación del territorio que implique una evaluación ambiental estratégica de todos los planes”. El haber sido firmada la Carta por los alcaldes Sr. Castrillo y Sra. Porro, obliga –por partida doble- al propio concello y a todos los alcaldes posteriores, es decir, al Sr. Caballero. Por lo tanto, podemos decir, con propiedad, que si el Sr. Caballero no realiza la EAE del PXOM, el Sr. Caballero no cumple lo que firma.
Vemos, por consiguiente, que, además de incumplir la Carta de Aalborg, el Concello de Vigo persiste en ignorar la ley. La CMA no puede avalar su incumplimiento, porque aprobar el Plan en estas condiciones crea mucha más inseguridad jurídica, y más duradera, que la que pretenden resolver. Con ello, Consello y Xunta estarían facilitando la anulación del PXOM en los tribunales.
.
Vigo, 30 de Octubre de 2007