mércores, 31 de outubro de 2007

PRESIDENTE XUNTA-DITAME XURIDICO


NOTAS: Enviouse tamen o ditame xurídico ao Conselleiro de Medio Ambiente, Conselleira de Política Territorial, Alcalde e Concelleira de Urbanismo do Concello de Vigo.

ALCALDE DE VIGO - DITAME XURÍDICO

martes, 30 de outubro de 2007

ILLEGAL HOUSINGS IN GALICIA SPAIN

Greepeace says that in Galicia there are 6.000 illegal housings and 800.000 in project

The international environmental organization Greenpeace has reported this Tuesday that in Galicia he(she) has constructed 6.000 illegal housings and they are hanging of building in the next years other 800.000, the majority you come second investigate, in 86 municipalities of the littoral. Greenpeace calls the attention of which in the community there are, according to the National Institute of Statistics, 300.000 empty houses and remembers, in a communiqué, that Galicia is between(among) the zones most investigated by the justice by cases of urban development corruption.
Also it(he,she) is outlined of that 17 sports ports are going to be extended to give content to 6.278 ties, with the serious problems of coastal pollution that he(she) carries. It(he,she) denounces the high place descontrol urban development and the number of mayors and councilmen imputed by crimes of this nature provided that the Físcalía investigates the municipalities of Arteixo, Cambre, Fisterra, Mugardos, Pontedeume and I carry do They are, in To Corunna, and those of Tui, To Highway and Or Grove, in Pontevedra.
He(She) remembers that the " real-estate excesses " forced the Autonomous government of Galicia to suspend Tui's urban development plannings, To Highway, Or Grove and Ponteareas, in Pontevedra; Sada and Teo, in To Corunna, and Viveiro and Barreiros, in Lugo. In addition, the Autonomous government of Galicia supports eleven contentious ones against the construction of licenses in Malpica, Fisterra and Barreiros, whereas they find in review the urban development plans of Vigo, Gondomar, Ourense and Foz.
The architects' colleges visaron in the last years 125.000 housings, of which more than the half, according to the Department of the Housing, they are the second residence. Greenpeace foresees that the Galician community will notice specially in 2050 the raise of the level of the sea in approximately 35 centimeters with what what must bear these forecasts in mind at the moment of designing new ports and of constructing maritime walks, dikes and stings of an insect, because it will be necessary to increase the size of all these structures in 50 % to protect them from the raise of the level of the sea and from the major force of the temporary ones.
" Another threat for the coastal Galician way is the pollution accumulated in his(her,your) laugh and coasts ", it reports in the writing, provided that the Autonomous government of Galicia recognizes that 37 % of the municipalities of more than 2.000 inhabitants lacks a system of waste water treatment. Also the spillages of fecal Vigo and Arousa affect to wide zones Baiona's seafood shops, Pontevedra, To Corunna, Corcubión, in whose(which) waters the species(kinds) extracted seafood shops it is not possible to commercialize in fresh air(fresco) until they happen(pass) for the filter systems.
"It is necessary start punctual measures to limit the excessive growth of the urbanization, the second residences, the golf courses and the sports ports " and asks for " global measures " for the integral protection of the littoral and the establishment of a Network(Net) of Marine Reservations(Reserves) that safeguards and revalues the coast, concludes.
,
EN ESPAÑOL

.Greepeace dice que en Galicia hay 6.000 viviendas ilegales y 800.000 en proyecto


La organización internacional ecologista Greenpeace ha informado este martes de que en Galicia hay construidas 6.000 viviendas ilegales y están pendientes de edificar en los próximos años otras 800.000, la mayoría segundas residencias, en 86 municipios del litoral. Greenpeace llama la atención de que en la comunidad hay, según el Instituto Nacional de Estadística, 300.000 casas vacías y recuerda, en un comunicado, que Galicia se encuentra entre las zonas más investigadas por la justicia por casos de corrupción urbanística.
También se destaca de que se van a ampliar 17 puertos deportivos para dar cabida a 6.278 amarres, con los graves problemas de contaminación costera que conlleva. Denuncia el alto descontrol urbanístico y el número de alcaldes y concejales imputados por delitos de esta naturaleza dado que la Físcalía investiga los municipios de Arteixo, Cambre, Fisterra, Mugardos, Pontedeume y Porto do Son, en A Coruña, y los de Tui, A Estrada y O Grove, en Pontevedra.
Recuerda que los "excesos inmobiliarios" obligaron a la Xunta a suspender los planeamientos urbanísticos de Tui, A Estrada, O Grove y Ponteareas, en Pontevedra; Sada y Teo, en A Coruña, y Viveiro y Barreiros, en Lugo. Además, la Xunta mantiene once contenciosos contra la construcción de licencias en Malpica, Fisterra y Barreiros, mientras que se encuentran en revisión los planes urbanísticos de Vigo, Gondomar, Ourense y Foz.
Los colegios de arquitectos visaron en los últimos años 125.000 viviendas, de las que más de la mitad, según el Ministerio de la Vivienda, son segunda residencia. Greenpeace prevé que la comunidad gallega notará especialmente en el 2050 la subida del nivel del mar en unos 35 centímetros con lo que lo que se debe tener en cuenta estas previsiones a la hora de diseñar nuevos puertos y de construir paseos marítimos, diques y espigones, porque será necesario aumentar el tamaño de todas estas estructuras en un 50% para protegerlas de la subida del nivel del mar y de la mayor fuerza de los temporales.
"Otra amenaza para el medio costero gallego es la contaminación acumulada en sus rías y costas", informa en el escrito, dado que la Xunta reconoce que el 37% de los municipios de más de 2.000 habitantes carecen de un sistema de depuración de aguas residuales. También los vertidos de fecales afectan a amplias zonas marisqueras de Baiona, Pontevedra, A Coruña, Corcubión, Vigo y Arousa, en cuyas aguas las especies marisqueras extraídas no se puede comercializar en fresco hasta que pasen por las depuradoras.
"Es necesario poner en marcha medidas puntuales para limitar el crecimiento desmedido de la urbanización, las segundas residencias, los campos de golf y los puertos deportivos" y pide "medidas globales" para la protección integral del litoral y el establecimiento de una Red de Reservas Marinas que salvaguarde y revalorice la costa, concluye.

luns, 29 de outubro de 2007

RANKING DA CORRUPCIÓN

A corrupción urbanística fai retroceder a España ata o posto 26 no ranking dos países máis transparentes.España é o 26º país menos corrupto do mundo, a pesar de que leva catro anos caendo a causa "da falta de transparencia no sector urbanístico" no ranking de Transparencia Internacional, segundo explicou o presidente da ONG, Jesús Lizcano, durante a a presentación en Madrid do "Índice de Percepción da Corrupción 2007", estudo que busca coñecer a impresión da poboación sobre a corrupción no seu país.
Así, concretamente, Lizcano explicou que en 2004 España obtivo unha puntuación de 7,1 (CERO indica niveis moi altos de corrupción e o DEZ niveis moi baixos), mentres que no 2005 España tivo unha décima menos (7), no 2006 outras dúas menos (6,8), para terminar cunha puntuación de 6,7 este ano.
Os datos deste informe foron obtidos de sondaxes a expertos e empresas, levados a cabo por 12 institucións independentes co obxectivo de coñecer a visión dos cidadáns sobre a corrupción no sector público e político nos 180 países analizados.

O peso do sector urbanístico

En opinión o presidente desta ONG, este aumento na percepción da corrupción entre a cidadanía española débese, fundamentalmente, a "a corrupción urbanística, que é a materia pendente da transparencia en España".
En calquera caso, mostrou a súa "case seguridade de que este ano é momento de inflexión no noso país", polo que augurou que coa baixada e o maior control sobre a construción, España volverá ter mellores puntuacións que as deste ano.

Corrupción desde as multinacionais

Desde esta ONG sinalan que a corrupción de funcionarios públicos de alto rango en países de escasos ingresos implica aos mellor situados no IPC. "Os subornos adoitan provir das multinacionais, as cales ten a súa sede nos países máis ricos do mundo. É inaceptable que estas empresas usen o suborno no estranxeiro como unha estratexia empresarial lexítima", engaden.
Así mesmo, sinalan que "os centros financeiros mundiais son clave para os funcionarios corruptos á hora de mobilizar, encubrir e investir a súa riqueza roubada". "Os paraísos fiscais, por exemplo, xogaron un papel crucial no saqueo de millóns en fondos de países en desenvolvemento como Nixeria e Filipinas, facilitando as fechorías de líderes corruptos e empobrecendo aos cidadáns baixo o mando de devanditos líderes", especifican.

domingo, 28 de outubro de 2007

sábado, 27 de outubro de 2007

NOTA DE PRENSA


Nota de prensa 26 outubro 2007
.
Sen avaliación ambiental estratéxica é imposible aprobar legalmente o PXOM de Vigo
. .
Se non hai motivo, non hai decisión motivada, e se non hai decisión motivada a consellería de Medio Ambiente incumpre a lei ao deixar patente a súa intención de outorgar a declaración de inviabilidade (da avaliación ambiental) unha vez se corrixan algúns defectos do PXOM.
Porque a resolución da consellería anticipa unha resposta favorable á petición de inviabilidade e non motiva a súa decisión; máis ben desmotiva para seguir confiando na Administración.
O ditame xurídico, que hoxe presentamos a ós medios de comunicación e a opinión pública, presenta probas concluíntes de que non existe, a día de hoxe, razón de feito nin de dereito que poida xustificar o non sometemento do Plan ao procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica; e que os principios inspiradores da lexislación ambiental e a ausencia de impedimentos para realizar a devandita avaliación, son motivos suficientes para que a Consellería de Medio Ambiente decidise, con independencia e no exercicio da súa función específica de defender o medio ambiente e promover o desenvolvemento sostible, a non inviabilidade de someter o PXOM de Vigo a avaliación ambiental estratéxica.
A Consellería de Medio Ambiente fuxindo de considerar a preceptiva e xustificada necesidade de avaliación (non inviabilidade), reduce a súa resolución sobre a inviabilidade a un informe sectorial compracente co documento do PXOM de 19 de maio de 2006.
Así, o conselleiro de Medio Ambiente Sr. Vázquez, suprime do seu informe un parágrafo comprometedor para o Sr. Caballero; incumpre, ao resolver a petición de inviabilidade, a lei de Avaliación Ambiental Estratéxica, e aumenta, co seu proceder, a inseguridade xurídica do Plan. Ambos, conselleiro e alcalde, promoven, conxuntamente, a insostenibilidade en Vigo, e búrlanse dos vigueses.
Hoxe a administración máis próxima ao cidadán non é a administración local, nin, tampouco, a autonómica. Hoxe a administración máis próxima ao cidadán é a administración de xustiza. E aos tribunais recorrerán Alternativa Veciñal e Outro Vigo é Posible para denunciar as ilegalidades do PXOM de Vigo e o incumprimento do deber de cumprir e facer cumprir a lei da Conselleria de Medio Ambiente e da Xunta de Galicia.
Finalmente dicir que se entregarán por rexistro xeral, exemplares do ditame dirixidos ao Sr. presidente da Xunta de Galicia, conselleira de Política Territorial, conselleiro de Medio Ambiente, Sr. Alcalde de Vigo e concelleira de Urbanismo.
.
Asdo. Alternativa Veciñal – Outro Vigo é Posible

venres, 26 de outubro de 2007

PXOM-CIDADE-PSOE

-PXOM E MODELO DE CIDADE
.
-O CAMBIO DO PSOE
..
O 1 de xullo de 2007 entrou en vigor a nova Lei do Solo Estatal. Devandita norma, presenta aspectos interesantes para analizar correctamente -e agora con tranquilidade a pugna competencial que mantiñan a Consellería de Política Territorial e o Concello de Vigo ao redor de se á Xunta ten facultade ou non para fiscalizar o modelo de asentamento "disperso", (urban sprawl que dirían os americanos) que pulula polo texto do PXOM. Isto é, binomio cidade dispersa-cidade compacta.
Durante o Goberno do PP, o Concello de Vigo mantiña a tese da súa plena competencia para decidir devanditas fórmulas de asentamento, con base a que o modelo de cidade é unha decisión que non sería regulada senón discrecional (o que secundan, está claro, os promotores). Pola súa banda, a consellería analizou dito modelo poñendo en clave de sustentabilidade ambiental, mantendo a súa competencia para fiscalizar un modelo non sostible.
Pois ben, é recomendable ler o parágrafo final do punto I da Exposición de Motivos da Lei Estatal (lei que entre outras cousas, crea un estatuto de cidadanía e pon as bases "económicas e ambientais" do réxime xurídico do solo. Porque non esquezamos que o Estado lexisla aquí tamén con base a competencia sobre Medio Ambiente). A devandito parágrafo remitímonos:
"...a do urbanismo español contemporáneo é unha historia desarrollista, envorcada sobre todo na creación da nova cidade. Sen dúbida, o crecemento urbano segue sendo necesario, pero hoxe parece así mesmo claro que o urbanismo debe responder aos requirimentos dun desenvolvemento sostible, minimizando o impacto daquel crecemento e apostando pola REXENERACIÓN DA CIDADE EXISTENTE. A Unión Europea insiste claramente niso... para o que propón un MODELO DE CIDADE COMPACTA e advirte dos grandes inconvintes da urbanización dispersa ou DESORDENADA..."
E se nos penetramos na norma, o seu artigo 7.c) fálanos da obrigación das Administracións Públicas de atender "na ordenación que fagan dos usos do solo" (isto é, a Planificación) aos principios de "eficiencia enerxética, de garantía de subministración de auga, etc. ..."
Parece, xa que logo, que a elección do modelo de cidade, non é unha prerrogativa incondicionada a favor do Ente Local, como parece soster o concello.
Realicemos agora unha viaxe cronolóxica, dende antes ata logo das eleccións, tomando como guía o PXOM de Vigo e o modelo de cidade.
.
PROGRAMA DO PSOE PARA AS ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2007
.
O PSOE presentase ás eleccións municipais en toda España apostando por un novo modelo de cidade.
.
30 Xaneiro 07
O secretario de Política Municipal e Liberdades Públicas do PSOE, Álvaro Cuesta, sinalou que os obxectivos do PSOE virarán ao redor de catro eixes, "unha aposta por un novo modelo de cidade, outra por máis e mellores servizos públicos, outra pola seguridade e unha última polo bo goberno, con participación e control".
En canto ás cuestións que centran informativamente, nas últimas datas a vida pública e municipal, Álvaro Cuesta, afirmou en as Palmas de Gran Canaria, que os casos de corrupción que afloraron ultimamente afecta a modelos de xestión conservadora e a aqueles lugares con déficit democrático.
Alí onde hai escuridade, onde se obstaculiza o traballo da oposición, onde non hai prácticas de bo goberno, onde non hai mecanismos de control e participación, onde hai agresividade, onde hai mal talante, onde hai autoritarismo, é onde mellor nace e progresa un clima de corrupción, afirmou o responsable socialista de Política Municipal.
Segundo Cuesta, apelando á súa propia experiencia como concelleiro na oposición que foi, nestes momentos en España hai mellores instrumentos para poder combater as tentacións minoritarias, pero escandalosas, de corrupción.
.
http://www.psoe.es/ambito/municipal/news/index.do?ide=105910
.
DECLARACIÓNS DE CORINA PORRO CANDO ERA ALCALDESA DE VIGO
.
Corina Porro, que se declara "máis progresista que o resto xuntos", en referencia aos candidatos de PSOE e BNG, recoñece que as siglas do Partido Popular puideron xogar na súa contra. Gustaríalle gobernar en coalición cos nacionalistas (BNG): "Únenos o mesmo modelo de cidade".
.
EXTRACTOS DO INFORME DÁ CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL DE 19 DE XANEIRO DE 2007
.
A extensión dá cidade.
O PXOM ofrece unha solución probablemente axeitada para os ocos do tecido existente nas beiras inmediatas dá cidade compacta. Pero fóra dela, o plan plantexa tamén unha grande cantidade de pequenas extensións de solo urbano e sobre todo áreas de solo urbanizable cuxas capacidades residenciais superan as que se poden estimar como necesarias, provocando unha grande extensión global de solo a transformar, en principio innecesaria no prazo para ou que se artella o plan xeral e, principalmente, que non resulta congruente cos principios de sostibilidade e utilización racional do solo, que son principios inspiradores dá lexislación urbanística.
.
A clasificación do solo.
O plan xeral non xustifica suficientemente a proposta de clasificación do solo que realiza, de tal modo que en diversas zoas, atendendo aos datos que contén o documento, a solución adoptada non responde aos requisitos que establece a
lexislación vixente.
5.4.4. Por outra banda, de conformidade co que dispoñen os artigos 15.e) e 32.1 da LOUG, o plan xeral debe clasificar como solo rústico de protección ordinaria os terreos que, aínda non presentando ningún dos valores ou potencialidades que os farían merecedores dunha especial protección, non deban someterse a transformación urbanística en atención aos principios de utilización racional do solo e desenvolvemento sostible. A respecto do cal, como se apuntou anteriormente, o plan xeral deberá xustificar e determinar a superficie de solo que se xulgue necesario transformar para atender as proxeccións do plan, logo de computar e considerar os solos xa transformados (solo urbano consolidado e non consolidado e solo de núcleo rural).

A WEB DO PSG-PSOE RECOLLE NOTA DA CPTOPT ONDE ESIXE QUE O PXOM DE VIGO TEÑA AVALADA A SÚA VIABILIDADE. "TAL COMO O ESIXE A LEI".
.
Santiago, 10 de marzo de 2007.- A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes non pronunciarase sobre o PXOM de Vigo mentres este documento non sexa aprobado provisionalmente polo Pleno dá Corporación e conte con todos os informes complementarios que avalen a súa viabilidade, tal e como esixe a Lei.
A Consellería reitera que é o Concello de Vigo o que ten que introducir no documento todas e cada unha dás deficiencias explicitadas na orde de 19 de xaneiro e que persisten desde hai tres anos.
12/04/07 A CPTOPT sempre fixo pública a necesidade de que Vigo contase cun Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) dotado de seguridade xurídica e adaptado á legalidade vixente, independentemente do tempo que precise.
.
http://www.psdeg-psoe.org/noticia.php?idnoticia=2231
.
ARTIGO DE D. CARLOS COLADAS NA REVISTA APROIN, MARZO DE 2007
.
Carlos Coladas Guzmán-Larraya
AVOGADO
ASESORÍA XURÍDICA
REVISTA APROIN, ANO VIII. Nº 46 MARZO 2007
.
3º.- Resulta improcedente, a xuízo de quen emite este informe, a valoración negativa da orde sobre o modelo de cidade e o seu crecemento provisional, pois máis aló do mero consello de “contención”, non pode cuestionar a oportunidade do modelo, senón só a legalidade das súas determinacións, ( apartado 5.1 da Orde).
.
http://www.aproin.com/revista/Aproin46.pdf
.
CHEGAN AS ELECCIÓNS: PSG-PSOE E BNG ASINAN UN PACTO DE GOBERNO. REPARTICIÓN DE CONCELLARÍAS E O BNG "TOMARÁ PARTE EN TODAS E CADA UNHA DAS DECISIÓNS QUE SE TOMEN SOBRE O PXOM DE VIGO".
.
E CHEGA O CAMBIO PARA O PSG-PSOE
.
DECLARACIÓNS DE CARMELA SILVA, NOVA CONCELLEIRA DE URBANISMO
.
"Gústeme ou non o plan xeral, non vai haber un cambio de modelo. Se fose así, teriamos que facer un novo e a cidade non o permitiría".
.
As variacións a introducir non obrigan ao goberno a realizar unha nova exposición pública, que dilataría aínda máis a aprobación do PXOM, porque "non varía o modelo de cidade", segundo Chamosa .
.
http://www.galicia-hoxe.com/indexCanales.php?idMenu=464&idNoticia=206249

A nova xerente de Urbanismo, Julia Chamosa, nomeada fai un par de semanas, chegou a afirmar que, segundo os informes técnicos aos que tivo acceso, os cambios requiridos no PXOM poderanse levar a cabo sen que sexa necesaria unha nova exposición ao público, xa que "non afectan ao modelo de cidade".
-
http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070913185623&ch=286
.
EN RESUMO
.
O PSOE preséntase ás eleccións municipais en toda España apostando por un novo modelo de cidade. A Consellería de Política Territorial actúa en coherencia con esa promesa ao emitir a súa orde de 19 de xaneiro de 2007, apelando aos principios inspiradores da lexislación urbanística e de desenvolvemento sostible. A súa decisión está avalada polas leis urbanísticas e ambientais, particularmente, como vimos, a nova Lei do Solo Estatal. Aproin, non ten dúbida, de que a orde da CPTOPT afecta ao modelo de cidade do PXOM. Ese novo modelo de cidade debe votarse de novo polo Pleno do Concello de Vigo.
E entón chegaron as eleccións; alcánzase o obxectivo do PSG-PSOE, e Caballero é elixido alcalde. E entón chegou o cambio.
Tanto a concelleira Carmela Silva como a xerente de urbanismo Julia Chamosa anuncian que non se vai a cambiar o modelo de cidade do PXOM. Modelo que segundo Corina Porro é común a BNG e PP. Xa que logo, gañadas as eleccións, o PSG-PSOE xa non aposta por un novo modelo de cidade, e acepta o do PP e BNG.
Para rematar a Consellería de Medio Ambiente emite a súa resolución o 10 de setembro de 2007 sobre a inviabilidade de someter o PXOM de Vigo á Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE). Segundo o Sr. Caballero as “anotacións” do informe dan “luz verde” para continuar coa tramitación do Plan.

xoves, 25 de outubro de 2007

INCOHERENTE E INVIABLE COMO O PXOM

O Pleno do Senado debía votar onte pola tarde unha lei que non dicía nada e acabou, directamente, non votando nada. O Goberno esperou ata o último minuto e decidiu pola mañá retirar da tramitación parlamentaria a Lei de Xurisdición Voluntaria, ao constatar que non conta con maiorías para aprobar unha norma presentable.
A razón é que o texto foi emendado no Congreso ata facelo inviable, con artigos abertamente contraditorios entre si.
É a primeira vez en democracia que un proxecto retírase logo de ser aprobado polo Congreso, segundo o Partido Popular. O relator socialista, Arcadio Díaz-Tejera, admitiu onte que o proxecto era "incoherente" e "inviable", aínda que acusou ao PP de facer imposible arranxalo. A Lei de Xurisdición Voluntaria pretendía dar competencias a notarios, rexistradores e secretarios xudiciais para resolver expedientes que agora se amontoan nos xulgados.
As primeiras etapas da tramitación no Senado evidenciaron que a lei era imposible de arranxar. A sesión da Comisión de Xustiza o pasado día 18 foi para enmarcar. Eusko Alkartasuna dixo que a súa postura era "que este proxecto non vise a luz do día". Coalición Canaria advertiu que desta lei "pode saír algo que realmente non se sabería como aplicalo". "Existen graves problemas de eficacia real do proxecto", advertiu Convergència i Unió.
.
Unanimidade na crítica
.
A intervención definitiva fíxoa o portavoz do PNV, Joseba Zubia: "Logo de non moito esforzo, o meu grupo parlamentario chegou á conclusión de que isto non hai quen o arranxe, sempre que se queira manter un mínimo de coherencia, sentido común e dignidade parlamentaria. Retiramos todas as nosas emendas e renunciamos a entrar nun debate que resultaría estéril". Zubia pediu ao Goberno que retirase o proxecto.
Por parte da Entesa Catalá, o senador Miquel Bofill advertiu contra "un texto que non é de recibo xa non digo por parte dun xurista, senón de calquera persoa cun mínimo de sentido común". Ata Agustín Conde, do PP, azoute do ministro de Xustiza no Senado, fixo un repaso detallado e respectuoso dos problemas que tivera a lei na súa tramitación e chegou a dicir que, se o Goberno retiraba o proxecto, desde o PP criticaríanlle "pouquiño".
Conde puxo un exemplo demoledor dos problemas da lei: "No artigo 26 dicese que nos expedientes de xurisdición voluntaria haberá recursos e regúlase como son, mentres que no 26 bis dicese que non caberá recurso. ¿Que fan os xuíces? ¿Hai recurso ou non o hai? ¿É preceptiva a intervención de avogado? ¿Non o é?".
A portavoz socialista, Ruth Porta, non tivo máis remedio que admitir que se trataba de "un proxecto manifestamente mellorable". O PSOE presentou 10 emendas transaccionais (pactadas con outros grupos) coas que pretendía arranxar o texto. Pero a sesión en Comisión terminou de confirmar o desastre lexislativo. Aprobou tres emendas e votou en contra do resto do texto, co que onte o Pleno debía votar, literalmente, tres emendas, non unha lei.

mércores, 24 de outubro de 2007

RAJOY E O CAMBIO CLIMATICO

Mariano Rajoy afirma que o cambio climático non pode converterse no "gran problema mundial" .
..
O presidente do PP e candidato deste partido á Presidencia do Goberno, Mariano Rajoy, restou hoxe importancia ao cambio climático alegando que non pode converterse no "gran problema mundial". Ao seu xuízo, hai problemas "máis importantes".
Así se pronunciou Rajoy durante a súa intervención en Palma de Mallorca no coloquio posterior á conferencia que impartiu no marco do X Congreso Nacional da Empresa Familiar, que se celebra hoxe e mañá na capital balear, e que conta coa presenza do ex vicepresidente de EEUU, Al Gore, quen esta tarde presentou o seu documental 'Unha verdade incómoda', sobre os efectos negativos do cambio climático.
O presidente dos 'populares' afirmou hoxe ao ser preguntado sobre esta cuestión, que "hai moitos debates e opinións moi atopadas sobre o cambio climático".

UN CURMÁN CIENTÍFICO

A continuación, aludiu a un curmán seu que é catedrático de Física na Universidade de Sevilla, quen lle comentou, explicou Rajoy, que tras reunir a "os dez mellores científicos do mundo ningún foi capaz de dicirlle o tempo que ía facer mañá en Sevilla". Por iso, Rajoy preguntouse: "¿como alguén é capaz de predicir o que vai pasar no mundo dentro de 300 anos?".
"Eu non o sei, é un asunto sobre o que hai que estar moi atentos, pero non o podemos converter nun gran problema mundial", recalcou o líder dos 'populares', tras citar problemas máis importantes, como o relativo ao sector enerxético ou as emisións contaminantes, sobre as que hai que estar "moi atentos".

martes, 23 de outubro de 2007

SALVEMOS CORRUBEDO

ANTÓN REIXA .
.
"A maior novidade da cultura política e civil de Galicia é a posta en valor do territorio"
.
Informaba o diario O PAIS o pasado domingo dos plans da Xunta de Galicia para autorizar tres piscifactorías e unha planta depuradora nese paraíso natural que é Corrubedo. Benvida sexa a información sobre un asunto para o que ata agora só se podía acceder a través dos medios e opinións alternativas en Internet.
Obviamente esa contrainformación está xestionada polos colectivos directamente afectados na zona, que agrupan a xentes do mar e defensores do medioambiente. Sería certamente perverso aplicarlles a estas iniciativas o sanbenito de retrógradas fronte ao progreso e o egoísta principio de "si, pero non no meu patio", porque o que está en xogo en Corrubedo, ademais da necesidade de preservar a integridade do seu ecosistema único e protexido, é todo un modelo de crecemento económico, de xestión do territorio e de explotación dos nosos recursos naturais.
Corrubedo son as dunas, os arrecifes e a actividade de centos de mariñeiros e mariscadores que ven perigar o seu xa difícil medio de vida. O que defende a Plataforma Ambiental, que canaliza as reivindicacións e mobilizacións, non é a negativa absoluta a ese tipo de instalacións e actividades. Claro que entenden a necesidade de depurar as augas fecais, pero propón un tamaño e localización máis razoable para a depuradora en cuestión.
Son xente de mar, que defenderon de forma épica o seu litoral fronte á peste negra do chapapote do Prestige e saben que a acuicultura está na base do futuro da actividade pesqueira, pero queren piscifactorías en terra, na súa contorna pero en terra, e que sirvan para que os propios traballadores da zona asuman iniciativas empresariais e poidan crear cooperativas.
Detrás do asunto non deixan de estar as insidias políticas habituais das institucións implicadas. A actual Xunta tivo que rectificar un plan aprobado pola Xunta anterior, xa no seu período de goberno en funcións. Pero na orixe do problema hai que remontarse ás chamadas demarcacións LIC (lugares de interese comunitario) e á propia Rede Natura.
Aínda por riba, na decisión final da instalación da depuradora ten que intervir o Concello de Ribeira, de maioría do Partido Popular e con moi mala comunicación institucional co Goberno actual da Xunta, mentres que todos teñen que afrontar unha máis que probable sanción da Unión Europea por neglixencia no tratamento de augas residuais. A maior novidade da cultura política e civil de Galicia nos últimos anos é a posta en valor do territorio.
Hai un gran consenso social sobre o estratéxico deste debate, que afecta á defensa da costa (Prestige e prohibición en vigor de construír a menos de 500 metros do litoral), a defensa do monte (estado de opinión xeneralizado contra os incendios forestais) ou a política enerxética (polémica sobre a localización actual de Reganosa), pero ninguén dixo que fose fácil instrumentar un discurso coherente e integrador que afrontase esa "nova fronteira". O que si está claro é que a vía non é a falta de diálogo e de información, senón todo o contrario. O peor camiño nesa dirección é a demagoxia. Non debe asustar á Xunta o tomar decisións con rigor, diálogo, racionalidade e información.
Cando ao principio do seu mandato desbaratouse a pretensión da empresa Pescanova de establecer unha piscifactoría en Touriñán e decidiu trasladala a Portugal, fomos moitos os que entendemos que Galicia está actuando, por fin, como un país moderno. A gran piscifactoría proxectada foise a contaminar onde lles deixaron e atoparon man de obra barata. Os beneficios desa actividade en Portugal engrosarán, con todo, a conta de resultados dunha compañía galega.
O próximo día 4, domingo, convocouse unha gran marcha en Corrubedo para frear o desastre e racionalizar o plan acuícola. Eu vou estar alí e ademais gustaríame seguir informado a través deste xornal e de todos sobre este decisivo asunto, igual que se nos informa a través de altermundo.org.

EL PAIS

luns, 22 de outubro de 2007

A CONTAMINACIÓN

España consome e contamina case tres veces por enriba da súa capacidade
.
As comunidades de Madrid, Canarias e Valencia presentan os peores niveis; Baleares é a que máis os aumenta nunha década
.
Os españois consomen e contaminan case tres veces por enriba da súa capacidade biolóxica (datos de 2005). Así, cada habitante usa e contamina os recursos de 6,4 hectáreas, mentres que a biocapacidad do territorio (as hectáreas que poden consumirse ou contaminarse para manter un desenvolvemento sostible) é de 2,43 hectáreas. Son as conclusións do informe La Huella ecolóxica en España elaborado por primeira vez polo Ministerio de Medio Ambiente. Estes niveis insostibles aumentaron un 34% nos últimos 10 anos, xa que en 1995 la huella ecolóxica de España era de 5,37 e a súa biocapacidad de 2,73, co que os españois consumían e contaminaban dúas veces máis do medio ambientalmente sostible.
En todo caso, o estudo mostra diferenzas significativas por rexións. Así, Madrid consome e contamina case 20 veces máis do que debería. Por diante desta comunidade só se atopan as cidades autónomas de Ceuta e Melilla, con 41,9 e 38,7 veces máis hectáreas consumidas e contaminadas do aconsellable. O secretario xeral para o Territorio e a Biodiversidade, Antonio Serrano, definiu os valores das cidades autónomas como "absolutamente desmesurados".
En xeral, os peores índices rexístranos aquelas rexións con máis actividade urbanística: Madrid consome e contamina case 20 veces máis; Canarias, 10 veces máis; Comunidade Valenciana, 7; Cataluña, 6; Baleares, 5,7; País Vasco, 5,4; Murcia, 3,9; Andalucía, 2,8; Asturias, 2,3; A Rioxa, Cantabria e Navarra, 1,6; Galicia, 1,5; e Aragón, 1,1. Só as rexións que teñen un valor por baixo de 1 reflicten un desenvolvemento sostible e estas son as menos poboadas: Castela-A Mancha e Estremadura, con 0,8; e Castela e León, con 0,7.
Respecto das variacións na última década, a que máis empeorou os seus niveis é Baleares, que crece un 55%. Só Cantabria, Asturias e A Rioxa diminuíron a diferenza entre o que poden consumir e contaminar e o que efectivamente consomen e contaminan, mentres que o País Vasco mantense nos mesmos valores de fai dez anos e o resto de comunidades aumentou as súas diferenzas.
.
La huella ecolóxica no mundo
.
A nivel mundial, Estados Unidos, Europa, India e China consomen e contaminan máis do 200% do que deberían, mentres que Xapón supera o 560%. Xuntos, utilizan da orde do 75% da biocapacidade da terra.
Coas políticas emprendidas nesta lexislatura en España, segundo Antonio Serrano, o escenario previsible en 2020 é similar ao actual, mentres que unha redución só se conseguiría cambiando a cultura do consumo. De non facer nada, a insostenibilidade aumentará. "Coas políticas postas en marcha, España melloraría moi significativamente respecto da media da UE, pero manténdonos nos niveis de agora", indicou o secretario xeral para o Territorio e a Biodiversidade do Ministerio de Medio Ambiente.?regenerate=true

domingo, 21 de outubro de 2007

sábado, 20 de outubro de 2007

A ATMOSFERA DA TERRA

A atmosfera da Terra estase volvendo máis húmida.

.

.
,
Os gases de efecto invernadoiro están volvendo a atmosfera da Terra máis húmida e pegajosa, o que podería xerar máis furacáns poderosos, temperaturas máis cálidas e choivas máis intensas nas rexións tropicais, informaron investigadores británicos. Os achados, publicados na revista Nature, son algúns dos primeiros en mostrar como os gases de efecto invernadoiro producidos polos humanos afectaron os niveis de humidade global nas últimas décadas, e poderían ofrecer claves sobre o futuro cambio climático, dixeron os investigadores.
Os incrementos de humidade máis notables danse nas rexións tropicais, "pero se observou unha tendencia ao aumento da humidade específica na maior parte do globo, sendo as principais excepcións Australia e partes do océano do hemisferio Sur".
"É outra peza do crebacabezas que indica que o cambio climático está sucedendo e que nós o estamos influenciando", considerou Nathan Gillet, investigador do clima na University of East Anglia. Os expertos culpan amplamente ás emisións de gases como o metano e o dióxido de carbono polos cambios no clima, xa que atrapan a calor na atmosfera.
Os científicos din que as temperaturas globais media aumentarán entre 2 e 6 graos Celsius para fins do século, causando secas, inundacións e tormentas violentas.
O aire máis cálido pode conter máis vapor de auga, que é o principal gas de efecto invernadoiro natural do planeta, pero esa humidade pode cambiar debido ao arrequecemento global, e á vez influír na dinámica deste. Os científicos están pendentes da evolución da humidade do aire pola súa influencia determinante na distribución e intensidade das precipitacións e dos ciclóns tropicais, así como da hidroloxía terrestre.
"Durante moito tempo predíxose que a humidade incrementaríase cos aumentos de gases de efecto invernadoiro," dixo Gillet, quen dirixiu o estudo. "Pero este é o primeiro estudo que mostra un significativo impacto humano sobre a humidade da superficie," agregou nunha entrevista telefónica.
O equipo británico colleitou datos de estacións meteorolóxicas, aboias e embarcacións en todo o mundo para medir o efecto dos crecentes gases de efecto invernadoiro sobre a humidade entre 1973 e 1999.

venres, 19 de outubro de 2007

PROMOTORES E OUTROS, CONTRA O POBO

Abel Caballero acusa ós promotores de desprezar o dereito á vivenda

.
O alcalde califíca de "intolerable" a visión dunha cidade sen o 40% de solo para pisos con protección ...


O Bloque insiste en aprobar o plan este ano.Lonxe de sentirse censurado polos presidentes da Confederación de Empresarios de Pontevedra, da Cámara de Comercio, do Club Financeiro e da Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vigo (APROIN) polo atraso na aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, o alcalde, Abel Caballero, asegura que a cidade non deu crédito ás críticas á revisión do documento para que o 40% do solo sexa para vivendas de promoción oficial. Asegura que non parou de recibir chamadas de apoio ante as críticas da patronal pola desinversión que se rexistra na cidade olívica ao estar en xestación desde fai seis anos o plan de urbanismo.
Para as afirmacións dos principais interlocutores económicos de Vigo reflicten o seu "desprezo" polo dereito constitucional a unha vivenda de prezo alcanzable. Afirma que ao acusar de capricho a proposta de duplicar o solo para construír pisos de promoción pública, os empresarios deixaron ás claras "unha forma intolerable de entender a cidade".
Comina aos empresarios a que "mediten o que din" e a moderar as súas expresións por asegurar que "teñen á cidade indignada".
Tras indicar que non recorda en Vigo un "feito tan grave", acusa aos empresarios de padecer amnesia sobre a Lei do Solo, que determina a reserva do 30% do solo para construír vivendas para as persoas con menos recursos fronte ao plan actual, que contempla o 22%. Indica que o custo actual do metro cadrado de solo en Vigo garante a viabilidade do compromiso que adquiriu ante todos os vigueses de ampliar a construción de pisos de promoción pública.

Dinamizar a economía

Fronte a estas afirmacións, a edil nacionalista Elena Moure revalidou as afirmacións da patronal no relativo á urxencia de aprobar o plan para dinamizar a economía de Vigo. Tras afirmar que o "importante" é que o documento sexa aprobado antes de finalizar o ano, afirmou que o goberno non informou aos grupos sobre os traballos de revisión das distintas zonas para pasar do 22% de vivenda de protección ao 40% que os nacionalistas tamén defenden sempre que se respecte o prazo fixado no pacto de goberno. Neste escenario a concelleira de urbanismo, Carmela Silva, presentou un informe xurídico de Luciano Parello que garante a seguridade xurídica dos cambios.

xoves, 18 de outubro de 2007

DECÁLOGO ANTICORRUPCIÓN

MANUEL VILLORIA *

¿Que facer contra a corrupción urbanística? Velaquí un decálogo de medidas urxentes para frear o auxe da especulación inmobiliaria en España.

.1. Eliminar a cualificación do solo; no solo débese construír ou non en función da decisión da comunidade correspondente a través dos seus representantes e expresada no Plan. Evidentemente, haberá solo especialmente protexido por razóns paisaxísticas, ambientais ou culturais de acordo a criterios nacionais e/ou autonómicos.

.2. Aplicar a Lei de Expropiación Forzosa a todo solo no que se vaia a desenvolver o plan e, en consecuencia, sobre o que se vaia a construír. Iso implica que se paga un xustiprecio en función do seu valor agrícola, non en función do valor virtual que lle outorga o voo ou o que se construiría encima.

.3. Establecer que a obrigación de urbanizar corresponde á autoridade local expropiadora, de acordo co plan legalmente aprobado.
.
4. Promover que a autoridade que ten que urbanizar contrate con empresas especializadas en urbanizar e construír, dita actuación urbanizadora, mediante contratos públicos, competitivos e transparentes.

.5. Prohibir os contratos urbanísticos, pero flexibilizar a modificación de plans garantindo a transparencia e a participación cidadá.

.6. Reformar a normativa de incompatibilidades de concelleiros/as e alcaldes, de forma que se lles apliquen, con lixeiras matizacións, as normas sobre conflito de intereses e incompatibilidades que se aplican aos altos cargos do Estado. Por exemplo, a prohibición de traballar, nos dous anos seguintes ao seu cesamento, para empresas coas que tiveron relación durante o exercicio do seu cargo.

.7. Remitir a declaración de intereses dos concelleiros/as e alcaldes á Oficina de Conflitos de Intereses do Estado, á cal independízase do Goberno e recoñéceselle o dereito a solicitar datos de Facenda, bancos e notarios e rexistradores para a detección de casos de corrupción. Ao tempo, reforzar a fiscalía anticorrupción e especializar xuíces nese ámbito.

.8. Establecer como delito, castigado con penas de ata dous anos de prisión, a non entrega da declaración de intereses ou o falseamiento de datos.

.9. Reformar o financiamento dos gobernos locais a efectos de adecuar ingresos a competencias realmente exercidas.

10. Modificar a normativa de financiamento de partidos, de forma que se prohiban as doazóns opacas, refórcese a independencia do órgano fiscalizador das súas contas e requíraselles maior transparencia nos seus ingresos e gastos. *

Manuel Villoria é catedrático de Ciencia Política da Universidade Rei Juan Carlos. É experto en corrupción, autor do informe 2006 sobre corrupción en España da ONG Transparency International e escribiu o libro 'A corrupción política' (Síntese, 2006).

mércores, 17 de outubro de 2007

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN ESPAÑA


Os cimentos

¿Que pasa aquí que non pasa en ningún outro recuncho do Continente?

.A clave está no modelo de xestión do solo, «un erro inmenso», segundo o catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, experto en corrupción. «Noutros países europeos, a cualificación ou recualificación dun terreo non implica para o propietario a obtención de plusvalías, porque non aumenta o seu prezo. O terreo vale o que vale. É a sociedade a que obtén o beneficio de que ese solo convértase en urbanizable», explica o catedrático. Un segundo factor explica a crecente actividade especulativa en España. «En Europa non se entende que urbanizar sexa un dereito do propietario, como ocorre aquí, senón que é unha obrigación pública que corresponde á autoridade local o Gobernor».

Estes son os dous 'cimentos' que permitiron que os 'pelotazos' multiplíquense alí onde hai un interese económico real en desenvolver promocións urbanísticas, especialmente no litoral e nos arredores das grandes cidades. Así o pon de manifesto un informe elaborado por Villoria para a ONG Transparency Internacional que ofrece unha radiografía completa do tema: todos os municipios obteñen ingresos importantes a través dos convenios urbanísticos (acordos entre un particular e o Concello nos que o primeiro cede terreo ou paga diñeiro polo cambio de cualificación dun solo); hai pouca vixilancia sobre construcións ilegais e desviacións dos proxectos; as sancións adoitan ser multas, non demolicións; moitos novos partidos creáronse ao amparo de intereses urbanísticos para chegar aos Concellos e influír en plans e decisións... O informe avoga pola necesaria reforma da lei de financiamento de partidos: «O problema de fondo non está nas actuacións corruptas de actores individuais, senón na corrupción institucionalizada vinculada á obtención ilícita de fondos para os partidos».
.
¿AO PXOM DE VIGO, OCÓRRELLE O MESMO?
.
¿O PXOM DE VIGO TEN PELOTAZOS?

martes, 16 de outubro de 2007

luns, 15 de outubro de 2007

domingo, 14 de outubro de 2007

AL GORE NOBEL PRIZEAl Gore and the Group of experts of the UNO on the climatic change, Nobel Prize on the Peace 2007
.
.
The ex-vice-president of The United States Al Gore and the Intergovernmental Group of experts on climatic change (IPCC) of United Nations will share the Nobel Prize on the Peace 2007, as reported this Friday the Swedish Academy. This way, the Foundation recognizes the efforts and the labor so much of Gore as(like) of the IPCC concerning(around) the public concienciación on the threat of the global warming. The speaker of IPCC, Carola Traverso Saibante, confessed after knowing the news that was " a surprise " to achieve this recognition and to share it with Gore, since, as he(she) declared, " we had been equal of happy if only he(it) had received the prize because it is a recognition of the importance of this topic ".
.
AL GORE PREMIO NOBEL
.
.
El ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore y el Grupo Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas compartirán el Premio Nobel de la Paz 2007, según informó este viernes la Academia sueca. Así, la Fundación reconoce los esfuerzos y la labor tanto de Gore como del IPCC en torno a la concienciación pública sobre la amenaza del calentamiento global. La portavoz de IPCC, Carola Traverso Saibante, confesó tras conocer la noticia que fue "una sorpresa" lograr este reconocimiento y compartirlo con Gore, ya que, según declaró, "hubiésemos sido igual de felices si sólo él hubiese recibido el premio porque es un reconocimiento de la importancia de este tema".

sábado, 13 de outubro de 2007

SALVEM EL GINJOLER (AZUFAIFO)


Els veïns celebren amb una lectura de poemes la salvació de l'azufaifo del carrer d'Arimon
.
Uns 300 veïns van celebrar ahir en la plaça de Joaquim Folguera, enfront del mercat de Sant Gervasi de Barcelona, un fet infreqüent: la salvació d'un azufaifo (ginjoler, en català; el seu nom científic és Zizyphus jujuba), situat en el nombre set del carrer d'Arimon cantó amb Berlinès. L'Ajuntament ja ho ha amnistiado, però els veïns segueixen inquiets pel "equipament" que es pugui construir en el futur i que podria deixar sense aire a l'arbre bicentenario.
La iniciativa va començar abans de l'estiu de la mà de dues traductores veïnes del carrer, Isabel Núñez i Isabel Lacruz. En aquest carrer, per cert, va néixer l'alcalde Hereu i els seus pares, que viuen també allí, van anar algunes de les primeres signatures que van suplicar per l'amnistía de l'arbre. Ahir, dia de la preservación de la capa d'ozó decretat per la Unesco, els veïns es van reunir a l'ombra dels almeces (lledoners, en català) de la plaça de Folguera per a dedicar un tribut poètic a l'arbre salvat. Van llegir poemes propis, entre uns altres, Dante Bertini, Frances Parcerisas (un poema a un magnolio: va dir irònic que no tenia cap dedicat a un azufaifo), Enric Casassas, acompanyat a la guitarra per Feliu Gasull, i Lluís Maria Todó, que va advocar per alçar sota l'azufaifo una noucentista font amb una escultura de ninfas que reproduïssin els rostres de les dues Isabeles salvadoras d'azufaifos. Com no, el conjunt hauria de dur uns rodolins esculpidos en la pedra que concloguessin així: "Que és conegui a tot el món / el ginjoler del carrer Arimon".
Va haver-hi artistes que van optar per la cançó. Un grup familiar capitaneado per Alfonso i Paulina Vilallonga va cantar a cappella una cançó popular basca. En solitari, Alfonso va cantar un bolero de Buenavista Social Club, aquell de l'arbre "commogut i trist" que el seu troncó una nena va ferir gravant el seu nom.
També es van llegir textos de Miquel Àngel Rigués, Joaquim Carbó -que va escriure un conte sobre un olmo i un tilo que adornen el seu petit jardí de Castellterçol-, Carles Hac Mor i d'un poeta ucrainés, llegit i traduït per la seva esposa. L'acte va servir també d'homenatge a Joaquim Folguera (1893-1919), un poeta entre noucentista i futurista de qui Casassas va recordar la següent frase: "L'art modern no és art d'afalac, sinó de lluita".
L'acte va concloure amb el so d'una tiple (cosina de la tenora, més aguda), feta amb fusta d'azufaifo. I va ser com si el propi arbre agraís als veïns els seus desvelos per salvar-li l'escorça.

venres, 12 de outubro de 2007

INFORME DE CONSULTORA GALEGA

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE VIGO

.Consultora Galega entregou o pasado 3 de outubro un informe no que se contesta un por un a todos os requirimentos realizados pola Concellería de Urbanismo, e no que se advirte de que algunhas das modificacións solicitadas supón unha revisión do Plan que levarían polo menos catro meses de traballo.

.Así, con respecto á prioridade marcada polo alcalde de ampliar ao 40 por cento o chan para vivenda pública, a empresa recorda que ese cambio require que se volva a calcular o resultado económico de cada área de repartición de cargas porque se altera o equilibrio financeiro do planeamento e que haxa que "refacer necesariamente" todas e cada unha das 409 pezas do PXOM.

.Segundo a empresa, unha modificación deste calado obrigará a unha nova exposición pública e a unha revisión do documento, porque a ampliación dos prazos traerá como consecuencia unha necesaria adaptación á nova lexislación estatal e autonómica, así como o inicio "esta vez si" da avaliación estratéxica ambiental. "Seis anos despois volveriamos ao momento cero", sentenza Consultora no seu informe.

xoves, 11 de outubro de 2007

O BNG SEGUE MENTINDO

O PSOE reta ao Bloque a aclarar «se non quere pisos baratos na cidade»
.
Carmela Silva insiste en reservar un 40% do solo da cidade para a construción de vivenda protexida
.
Carmela Silva: "É imposible aprobar o PXOM e logo incluír máis vivenda social en zonas elitistas".
A concelleira e a xerente de Urbanismo, Carmela Silva e Julia Chamosa, acompañados polo portavoz socialista, Carlos Font, reiteraron a determinación do PSOE «de cumprir o pacto de goberno, onde figura a inclusión do 40% de pisos protexidos sen ningunha dúbida nin interpretación posible. Isto ten que facerse agora xa que logo de aprobado o Plan Xeral (como propuña o BNG) iso non sería posible en 60 ámbitos que contan con ordenacións detalladas». Estes ámbitos son os máis «elitistas» da cidade, en palabras de Silva, e entre eles atópanse algúns tan coñecidos como Beiramar, Samil, Barrio do Cura, Cabo Estai, Beiramar, Alcabre, «e nós desexamos que sexa en todos».
.
Réplica ao BNG:
Carmela Silva, Estraña que todo xurda tras o que dixo un promotor: A edil enfocou desde o principio a súa comparecencia de réplica ao Bloque nos ámbitos máis valiosos de solo, e achacou a orixe da polémica ás declaracións de Valery Karpin, sen citar ao ex futbolista e promotor. Este advertira de que o seu proxecto para o Barrio do Cura será "inviable" co 40% de vivenda social. Non entendo tanta preocupación", deixou caer, sen dar máis detalles
.
«Se o BNG non ten información, débese a que Elena Maure non acode ás reunións»
Carmela Silva: Para que non xurdisen problemas quedamos Elena Maure, responsable de urbanismo no Bloque, e eu en manter reunións os luns ás cinco da tarde. Non se celebraron por que Maure non acudiu.
.
Os socialistas esgrimen os cambios de Beiramar como exemplo de que o PXOM non é intocable.
A polémica xerada no seu momento pola elevada edificabilidade que o Plan Xeral concede a amplas zonas da cidade provocou un cambio nunha das máis emblemáticas. A iniciativa do Bloque, o ámbito de Beiramar contemplou a eliminación duns dos edificios de dez alturas e a redución de 20.000 metros cadrados de edificabilidade. Esta modificación foi utilizada onte por Carmela Silva para xustificar a inclusión do dobre de espazo reservado a vivenda protexida, algo que evidentemente reduce a rendibilidade económica da promoción inmobiliaria.
.
(BNG) Os salvapatrias, os salvadores do pobo oprimido, seguen a mentir sobre o PXOM, e non queren vivendas socias para os traballadores, só pensan en enriquecer a os promotores e deixar paso a os especuladores ¿que interese ten o BNG?, ¿son de verdade os salvapatrias e defensores do pobo oprimido?
.
(BNG) Safe the mother countries, the rescuers of the pressed town, follow to lie on the PXOM, and they do not want houses socialess for the workers, single they think about enriching to the promoters and opening the way to the speculators ¿that interest has the BNG? , ¿is really saves mother countries and defenders of the pressed town?

mércores, 10 de outubro de 2007

VOLVEN OS ILEGAIS


O Bloque esixe incorporar ao PP ás negociacións sobre o Plan Xeral.

O BLOQUE pide axuda ao PP, para levar adiante o seu PXOM

O BNG, quere negociar o PXOM co PP, ao estar ambos de acordo co planeamento deixado polo Sr. Toba, Sr. Figueroa e o Sr. Rivas.
.
Corina Porro, quere mellor o BLOQUE que o PSOE

¿Que terán en común o BNG e o PP? , ¿son da mesmas ideas políticas? pensamos que sí, polo menos co PXOM de Vigo.
.
¿O BNG, venderasé total de aprobar o Plan Xeral co PP? ¿volverase a mesma situación co goberno anterior, con tal de aprobar o PXOM?

A fin de saír do actual parón, o Bloque exporá mañá na Xerencia de Urbanismo a convocatoria da comisión de delegada, da que tamén forma parte o Partido Popular.
A xuízo de Domínguez «é convinte que o Plan Xeral o aproben os 27 concelleiros e non os 14 do goberno». Esta iniciativa pode levar o regreso á situación vivida no mandato anterior, no que BNG e PP coincidían nas súas formulacións urbanísticas, co PSOE en oposición a ambos.
Domínguez non quixo onte valorar esta circunstancia, nin tampouco se o Plan Xeral podería aprobarse con 18 votos (13 PP e 5 BNG). «Eu quero que sexan 27», sentenciou.
.
¿rematará o pacto PSOE-BNG, como a fábula do Escorpión e a Ra?

martes, 9 de outubro de 2007

O BNG E O PXOM


O ESCORPIÓN ATACA DE NOVO

O Bloque advirte que non aprobará todos os cambios do PXOM de Vigo


Santiago Domínguez considera que o 40% de vivenda protexida podería incorporarse en fases posteriores

Que a diferenza entre PSOE e BNG sobre o Plan Xeral de Urbanismo non é unha cuestión de persoas, senón de partidos, confirmárono onte as palabras do tenente de alcalde: «Estou de acordo con algunhas reformas, con outras creo que hai que renunciar».
Santiago Domínguez non está pola labor de dar o visto e prace aos cambios que propuxo a concelleira de Urbanismo, Carmela Silva, ao equipo redactor de Consultora Galega.
Unha destas modificacións é a inclusión dun 40% de vivenda protexida, sobre a que Domínguez engadiu: «A convenencia ou non de introducir o 40% vén dada por se iso vai ser ou non un obstáculo serio para que se aprobe o Plan Xeral». Acto seguido advertiu que se ese cambio impide aprobar o documento en decembro avaliarán a súa inclusión.

Demanda

Para o tenente de alcalde, o Plan, que ten un horizonte de quince ou vinte anos, non vai ser mellor por ter máis vivendas protexidas, senón que debe contemplar a demanda que hai en Vigo para os próximos cinco, seis ou sete anos. Na súa opinión, coa cifra actual (un 22%) cúmprese esa demanda, «aínda que se pode asegurar un pouco máis, fenomenal».
Sobre o proxecto da Consellería de Vivenda de incluír o 40% de vivenda protexida nunha normativa para toda a comunidade autónoma, Domínguez, explicou que a mesma lei permitirá que se poida aplicar ao momento ou de forma paulatina. Ata, dixo, tamén contemplará a posibilidade de que ese 40% inclúase no conxunto do Plan Xeral e se cadra non ten por que aplicarse en todos os ámbitos.
En calquera caso, recordou que a decisión adoptarase por consenso do goberno municipal. Un consenso que se presume difícil, tendo en conta os precedentes e a situación actual.
A Concelleira de Urbanismo comunicou á redactora do Plan, Consultora Galega, os cambios que debe introducir en 45 días co obxectivo de ter o documento listo na primeira quincena de novembro e aprobalo antes de final de ano. Entre estes figura, ademais do 40% de vivenda protexida en todos os ámbitos de solo urbano non consolidado e solo urbanizable, os requisitos establecidos polas Consellerías de Política Territorial e Medio Ambiente.

.
"O ESCORPIÓN EA RA"
.
O BNG, que desexaba atravesar o río, díxolle ao PSOE :

-Lévame ás túas costas

-¡Que che leve ás miñas costas! -contestou o PSOE- Nin pensalo! ¡Coñézoche!
Se che levo ás miñas costas, ¡picarasme e matarasme!

-Non sexas estúpido-díxolle entón o BNG ¿ Non ves que se che pico afundirasche na auga e como non sei nadar, tamén me afogarei?

Os dous partidos seguiron discutindo ata que o PSOE foi persuadido.

Cargouno sobre as súas esvaradías costas, onde agarrouse e empezaron a travesía.
.
Chegados ao medio do gran río, alí onde se crean os remolinos, de súpeto o BNG picou ao PSOE. Esta sentiu que o veleno mortal estendíase polo seu corpo e, mentres se afogaba, e con ela o BNG, gritoulle:
.
-¡Ves dixéracho! ¿Pero que fixeches?
.
-Non podo evitalo-contestou o BNG antes de desaparecer nas augas.
.
- É a miña natureza.

luns, 8 de outubro de 2007

domingo, 7 de outubro de 2007

A INSEGURIDADE XURÍDICA DO PXOM


Os promotores cren que os cambios do PXOM poderían provocar inseguridade xurídica.
.
Se alguén desexa a aprobación inmediata do plan xeral de ordenación municipal de Vigo (PXOM), estes son os promotores inmobiliarios, encargados de investir de novo no terceiro sector que máis factura na cidade logo da automoción e a pesca.
Pero dende a patronal, os portavoces están convencidos de que os cambios anunciados polo goberno municipal no documento urbanístico provocarán «unha grave inseguridade xurídica» no caso de que o PXOM apróbese sen ser novamente exposto ao público.
Tanto o alcalde, Abel Caballero, como a súa concelleira de urbanismo, Carmela Silva, defenden unha aprobación directa sen trámite de alegacións. Ambos entenden que non hai modificacións substanciais nin motivos para acometer outra exposición pública.
E mentres o debate do plan xeral segue vivo, o prezo da vivenda se desacelera en Vigo por falta de demanda. O piso medio cotízase xa a 2.024 euros por metro cadrado, un 21% máis que no ano 2005, pero apenas un 8% por encima do 2006. Por primeira vez na última década, este ano a vivenda experimentará un aumento de prezo situado por baixo dos dous díxitos.
la voz
Alternativa Veciñal vén denunciando dende fai anos, as ilegalidades contidas no PXOM, a inseguridade xurídica está ao día de hoxe nas mesmas condicións que mantiña o goberno anterior.
A Xunta de Galicia, arrímase ás ilegalidades urbanísticas, ao declarar a inviabilidade do sometemento do PXOM a os trámites previstos na Lei 9/2006, sobre a avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente (Avaliación Ambiental Estratéxica) AAE.
O alcalde e a concelleira de urbanísmo, decímolo unha vez mais, non saben o que teñen entre mans, o final da historia é, que os tribunais declararán ao PXOM de Vigo de ilegal.

sábado, 6 de outubro de 2007

A RIA DE VIGO

Un grupo de asociacións ecoloxistas atopan 16 puntos negros na ría de Vigo

O colectivo entregou este informe á Autoridade Portuaria de Vigo denunciando que se está producindo un grave dano ao delicado equilibrio ecolóxico
Un grupo de asociacións ambientalistas e culturais entregou un extenso informe á Autoridade Portuaria no que se detallan os 16 puntos negros ambientais da Ría de Vigo. Os asinantes do documento consideran que se trata de «un patrimonio común que estamos pondo en grave perigo, na súa totalidade, por primeira vez na nosa historia».
No seu escrito, subliñan que «a constante construción de recheos, portos deportivos, peiraos e outras modificacións artificiais da costa están producindo un grave dano ao delicado equilibrio ecolóxico da Ría». Esta situación destrúe, ademais, «o noso principal recurso natural: a riqueza marisqueira e pesqueira do Mar de Vigo».
Tamén denuncian que estas actuacións «significan, na práctica, a privatización da nosa costa, porque están arrebatando á cidadanía espazos de lecer e natureza que por lei lle pertencen».
O Plan de Usos elaborado pola Autoridade Portuaria de Vigo -á seu entender- pretendía consagrar como criterio de ordenación, considerar toda a ría como un espazo portuario de especial interese comercial, ignorando a súa riqueza ecolóxica e minimizando a importancia do ben común que supón a súa biodiversidade.
Naquela planificación atopábanse «proxectos tan agresivos como a ampliación do recheo de Bouzas, o plan da zona central do porto de Vigo, o recheo de Pescanova en Chapela, o recheo de Tranvías Eléctricos en Rande ou o porto deportivo e urbanización de Massó en Cangas».
No plano urbanístico, sinalan que tanto Vigo como a vintena de municipios que circundan a ría recolleron nos seus plans xerais, recentemente aprobados ou en tramitación, a construción de 220.000 vivendas para albergar a 859.000 habitantes antes do 2020. «Unha auténtica aberración nunha ría na que hoxe convivimos 530.000 persoas e na que hai 56.833 pisos baleiros», denuncian.
As entidades explican nun comunicado que achegaron o documento aproveitando a receptividade do actual presidente da Autoridade Portuaria e debido á importancia das decisións da autoridade que preside.

venres, 5 de outubro de 2007

xoves, 4 de outubro de 2007

DELITOS AMBIENTAIS

Galicia, no podio dos delitos ambientais
.
Andalucía, Cataluña e Galicia son as comunidades onde se produce un maior número de delitos ambientais. No período 1998-2004 rexistráronse un total de 64. Ademais, Galicia foi a segunda no 2003 e a terceira no 2004 con máis procedementos abertos polo incumprimento das directivas ambientais da Unión Europea.
.
Cambio climático
.
Entre 1990 e o 2004 as emisións de gases de efecto invernadoiro aumentaron un 37% en Galicia, menos que o 45% rexistrado para o conxunto de España. Con todo, Galicia é xunto con Aragón, Asturias, Castela-A Mancha e Castela e León, a autonomía con maior proporción de gases causantes do cambio climático derivadas do sector enerxético.
.
Residuos urbanos
.
Galicia é a comunidade na que cada cidadán xera menos lixo ao ano (333,2 quilos). Pero, aínda así, a cantidade de residuos sólidos urbanos por habitante incrementouse nun 11% entre 1996 e o 2004. Tamén é, logo de Baleares, a comunidade que máis incinera: un 35% no 2004.
.
Solo artificial
.
No 2000, as superficies artificiais ocupaban pouco menos do 2% do territorio de Galicia, cifra similar á do conxunto de España. Pero, no mesmo ano, a superficie artificial nos dous primeiros quilómetros de costa foi do 21% en Pontevedra; o 11% na Coruña e o 5% en Lugo.
.
Agricultura ecolóxica
.
Experimentou un importante avance, pero aínda está lonxe da media española. No 2005 estaban certificadas ou en proceso 9.156 hectáreas, o que supón o 1% da superficie agraria útil, fronte á media nacional do 3,2%.
.
Transporte interurbano
.
O 80% dos desprazamentos motorizados de menos de 100 quilómetros en días laborais fanse en vehículo privado.