luns, 26 de novembro de 2007

LEI 8/2007 DO SOLO ESTATAL

Artigo 15. Avaliación e seguimento da sustentabilidade do desenvolvemento urbano.

1. Os instrumentos de ordenación territorial e urbanística están sometidos a avaliación ambiental de conformidade co previsto na lexislación de avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente e neste artigo, sen prexuízo da avaliación de impacto ambiental dos proxectos que se requiran para a súa execución, no seu caso.
.
2. O informe de sustentabilidade ambiental dos instrumentos de ordenación de actuacións de urbanización deberá incluír un mapa de riscos naturais do ámbito obxecto de ordenación.
-
3. Na fase de consultas sobre os instrumentos de ordenación de actuacións de urbanización, deberán solicitarse polo menos os seguintes informes, cando sexan preceptivos e non fosen xa emitidos e incorporados ao expediente nin deban emitirse nunha fase posterior do procedemento de conformidade coa súa lexislación reguladora:

a) O da Administración Hidrológica sobre a existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer as novas demandas e sobre a protección do dominio público hidráulico.

.b) O da Administración de costas sobre o deslinde e a protección do dominio público marítimo-terrestre, no seu caso.

.c) Os das Administracións competentes en materia de estradas e demais infraestruturas afectadas, acerca de devandita afección e do impacto da actuación sobre a capacidade de servizo de tales infraestruturas. Os informes a que se refire este apartado serán determinantes para o contido da memoria ambiental, que só poderá disentir deles de forma expresamente motivada.
.
4. A documentación dos instrumentos de ordenación das actuacións de urbanización debe incluír un informe ou memoria de sustentabilidade económica, no que se ponderará en particular o impacto da actuación nas Facendas Públicas afectadas pola implantación e o mantemento das infraestruturas necesarias ou a posta en marcha e a prestación dos servizos resultantes, así como a suficiencia e adecuación do solo destinado a usos produtivos.
.-
5. As Administracións competentes en materia de ordenación e execución urbanísticas deberán elevar ao órgano que corresponda de entre os seus órganos colexiados de goberno, coa periodicidade mínima que fixe a lexislación na materia, un informe de seguimento da actividade de execución urbanística da súa competencia, que deberá considerar polo menos a sustentabilidade ambiental e económica a que se refire este artigo. Os Municipios estarán obrigados ao informe a que se refire o parágrafo anterior cando o dispoña a lexislación na materia e, polo menos, cando deban ter unha Xunta de Goberno Local. O informe a que se refiren os parágrafos anteriores poderá fornecer os efectos propios do seguimento a que se refire a lexislación de avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente, cando cumpra todos os requisitos nela esixidos.

6. A lexislación sobre ordenación territorial e urbanística establecerá en que casos o impacto dunha actuación de urbanización obriga a exercer de forma plena a potestade de ordenación do municipio ou do ámbito territorial superior en que se integre, por transcender do concreto ámbito da actuación os efectos significativos que xera a mesma no medio ambiente.

Ningún comentario: