mércores, 21 de maio de 2008

POR QUE VAI RECORRER AOS TRIBUNAIS ALTERNATIVA VECIÑAL.NOTA DE PRENSA

Por que vai recorrer aos tribunais Alternativa Veciñal contra a resolución do 28 de marzo de 2008 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, pola que se declara inviable o sometemento do Plan Xeral de Vigo, lei 9/2006 (DOG 14 maio 2008).
...
A lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente incorpora ao dereito español a directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello. Os principios que informan esta directiva, e que traspón ao noso dereito a lei 9/2006 son o PRINCIPIO DE CAUTELA e a NECESIDADE DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DA INTEGRACIÓN DESTE NAS POLÍTICAS E ACTIVIDADES SECTORIAIS. Sen dúbida o documento de planeamento ao cal, actualmente, a Consellería de Medio Ambiente deu o visto e prace, tras obter unha "mera xustificación formal", sen garantías, dos requisitos de integración ambiental por ela mesma impostos (os cales poderíanse considerar de mínimos), permite que se vulneren, ou polo menos que non se garantan, estes dous principios.
Resaltar neste sentido que, na propia exposición de motivos da lei 9/2006, exprésase, literalmente, "Este proceso non ha de ser unha mera xustificación dos plans, senón un instrumento de integración do medio ambiente nas políticas sectoriais para garantir un desenvolvemento sostible máis duradeiro, xusto e saudable que permita afrontar os grandes retos da sostenibilidade como son o uso racional dos recursos naturais, a prevención e reducción da contaminación, a innovación tecnolóxica e a cohesión social".
Por outra banda, destacar que, no artigo 3 desta lei, no cal márcase o ámbito de aplicación, establécese que plans e programas deben ser sometidos á avaliación ambiental estratéxica (AAE). Dunha lectura sinxela deste artigo extráese xa que, os Proxectos de desenvolvemento de Areas con Ordenación Detallada (AOD) e os Sectores con Ordenación Detallada, para os cales a Consellería de Medio Ambiente establece na resolución de 28 de marzo de 2008 a obrigatoriedade de que sexan sometidos a este proceso, é xa obvia no marco desta lei e, concretamente do contido do seu artigo 3.3.
Por conseguinte, esta resolución, que non se pretende analizar en detalle no presente comunicado, demostra un abandono de funcións por parte da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible ao non esixir o cumprimento da normativa con maior transcendencia en termos de xestión da sostenibilidade, non só no ámbito de Vigo, senón dunha gran área xeográfica sobre a que terá unha influencia socioeconómica e ambiental decisiva, deixándoa nun mero trámite.
Para rematar recordar que esta Dirección Xeral ten entre as súas competencias, aprobadas polos decretos 211/2005, do 3 de agosto e 232/2005, do 11 de agosto:
..
e) Seguimento dá política ambiental dá Unión Europea e actuacións relacionadas coa aplicación dá Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación de determinados plans e programas no medio ambiente.
f) Impulso dá integración do referente ambiental nas distintas políticas sectoriais

.
Vigo 19 de maio de 2008

Ningún comentario: