martes, 20 de decembro de 2011

ESPAÑA INCUMPRE A NORMA DE VERTEDURAS DE AUGAS RESIDUAIS


Un estudo da Comisión Europea sinala que non se protexen debidamente os ecosistemas sensibles.

O 68% das augas residuais urbanas vertidas en zonas sensibles en España incumpría en 2007 e 2008 a normativa europea sobre depuración, segundo un informe publicado onte pola Comisión Europea (CE). España non aplicou correctamente en devanditos anos unha das tres principais disposicións da directiva europea de tratamento de augas residuais urbanas, aínda que si cumpriu en gran medida os outros dous puntos da normativa, segundo o documento elaborado polo Executivo comunitario.
O informe sinala que España se salta a súa obrigación de someter as augas residuais urbanas vertidas en zonas sensibles a un tratamento "máis rigoroso" en dous terzos dos casos, dentro do grupo de países con peores resultados de toda a UE. As zonas sensibles son aquelas que presentan risco de eutrofización, isto é, onde a achega de verteduras pode supor unha grave alteración do ecosistema que recibe esas augas. O informe non menciona cales son as aglomeracións que incumpren a normativa europea no caso de España. A CE si sinala as grandes cidades ou áreas urbanas europeas que aínda non contan cun sistema adecuado de tratamento de augas, entre as que se atopan Costa do Estoril, Barreiro e Matosinhos (Portugal), Trieste (Italia), Frejus (Francia) ou Bucarest (Romanía).
O pasado abril, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea xa declarou a España culpable do incumprimento da normativa comunitaria de depuración de augas residuais en 38 aglomeracións urbanas, tras unha demanda presentada pola Comisión.
O informe indica tamén que o 97% das aglomeracións urbanas españolas cumprían coa obrigación de contar con sistemas de recollida de augas residuais. España sitúase neste punto cerca do grupo de 12 estados membros que mostra un "amplo nivel de cumprimento" da directiva. En segundo lugar, o 83% das augas residuais son sometidas en España a un "tratamento de depuración secundario", por baixo do grupo de estados membros con mellores resultados.
O comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, afirmou que os 27 "van polo bo camiño", pero insistiu na necesidade de que as autoridades nacionais "síganse esforzando". A Comisión sinalou que asistirá aos estados membros para instalar os sistemas necesarios mediante o financiamento de proxectos, recorrendo aos Fondos de Cohesión europeos.

Ningún comentario: