martes, 29 de decembro de 2009

UN PASTOR FREA UN CAMPO DE GOLF

O Supremo frea a construción dun campo de golf porque debe primar o abastecemento de auga

O Tribunal Supremo considerou que o interese xeral de asegurar un abastecemento de auga suficiente debe primar sobre o do desenvolvemento urbanístico, polo que decidiu suspender preventivamente un plan para a construción dun campo de golf en Murcia tras a denuncia dun pastor.
A Sala do Contencioso-Administrativo do Supremo estimou así o recurso presentado polo propietario duns terreos que pretendía conservar o seu uso pastoril, actuando contra a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Murcia que desestimara a súa denuncia.
Nas súas alegacións, o propietario dos terreos insistía na ausencia dun abastecemento de auga suficiente para manter o proxecto de campo de golf sen afectar os seus intereses, e o Tribunal Superior de Xustiza de Murcia sinalou que o interese xeral non demandaba a paralización do proxecto, ademais de recalcar que o plan contemplaba tamén a construción dunha planta desaladora e potabilizadora para a obtención dos recursos hídricos. Con todo, o Supremo fallou que debe primar o interese xeral derivado do cumprimento da normativa de augas sobre o interese do desenvolvemento urbanístico, e que ademais o proxecto non acreditou a suficiencia dos recursos hídricos necesarios para a súa realización, polo que debe ser paralizado.

1 comentario:

VOLTAIRE-VIGO dixo...

BNG que en paz descanse, PRESENTA:

LOS DESMANES ECONOMICOS DEL AMIGUETE-ASESOR-COORDINADOR DE LA TENENCIA DE ALCALDIA DE VIGO. SANTI-DOSIO-LAMAS, S.L.

(27.12.09) Edito para incorporar o acordo da Xunta de Goberno Local de 2.12.2008 polo que se aproba por recoñecemento extraxudicial (ou sexa, porque se contrató se tramitou "á brava" sen procedemento administrativo nin fiscalización previa ningunha) o pagamento da factura por valor de 350.000 euros a favor de Power Boat P1 Management Limited. O apunte debémosllo a un comentario anónimo a esta mesma entrada. Grazas.
Literalmente a acta recolle:

6(1881).- RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO POR IMPORTE DE
350.000 € A FAVOR DE POWERBOAT P1 MANAGEMENT LIMITED. EXPTE. 8217/333.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 21.11.08, o informe de
fiscalización do 1.12.08, e de acordo co informe-proposta do coordinador xeral da Tenencia de
Alcaldía, do 11.11.08, conformado polo concelleiro delegado de Deportes, a Xunta de Goberno local
acorda:
Aprobar o recoñecemento extraxudicial de crédito a favor da entidade “POWERBOAT P1
MANAGEMENT LIMITED”, como organizadora dunha proba do campionato do mundo de
Powerboat P1, celebrada en Vigo entre o 12 e 14 de setembro de 2008, polo importe de 350.000,00
€ , de acordo coa factura de data; 15-septembro-2008. N: 50351, con cargo á partida e a vinculación
4521.226.08.00 “organización de actividades deportivas” do vixente orzamento.

PUBLICADO POR PABLO EIFONSO EN VIGOBLOG 26.12.09 9 COMENTARIOS
ETIQUETAS: MEDIO AMBIENTE, POWERBOAT

MENTRAS TANTO, MOITA XENTIÑA DORMINDO E MORRENDO NA RUA DE FRÍO.

PRIMEIRO PAN E LOGO CIRCO NON SÍ.